Lars ADAKTUSSON : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (Ruotsi)

Varapuheenjohtaja 

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 
LAUSUNTO radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Ilmastodiplomatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto uskonnonvapauden edistämiseen Pakistanissa ja Asia Bibin aiheettoman pidätyksen tuomitsemiseen  
- P8_DCL(2016)0055 - Rauennut  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Jättämispäivä : 25-05-2016
Raukeamispäivä : 25-08-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 282 - 25-08-2016
Kirjallinen kannanotto EU-avustusten suuntaamiseen terroristijärjestöille  
- P8_DCL(2015)0005 - Rauennut  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Jättämispäivä : 09-02-2015
Raukeamispäivä : 09-05-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 65 - 11-05-2015

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin