Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
 • Jäsen
 • Ruotsi Miljöpartiet de gröna
 • syntynyt: 26. lokakuuta 1973, Solna

Puheenvuorot täysistunnossa

46

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (keskustelu)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (keskustelu) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Euroopan parlamentin kokoonpano (keskustelu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

EU:n kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut (keskustelu)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (keskustelu)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (keskustelu)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Mietinnöt – esittelijänä

3

Mietinnöt – varjoesittelijänä

14

MIETINTÖ perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien osalta

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

MIETINTÖ suosituksista komissiolle liikennevahinkojen vanhentumisajoista

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

MIETINTÖ vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

MIETINTÖ sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

MIETINTÖ suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

MIETINTÖ Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

MIETINTÖ Report on liability, compensation and financial security for offshore oil and gas operations

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

MIETINTÖ eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamisesta

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Lausunnot varjoesittelijänä

11

LAUSUNTO toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

LAUSUNTO legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

LAUSUNTO sähköistä hallintoa koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

LAUSUNTO Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

LAUSUNTO vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

2

Kirjalliset kysymykset

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komissio

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Neuvosto

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komissio

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komissio

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komissio

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komissio

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komissio

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Neuvosto

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komissio

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komissio

Suulliset kysymykset

2

Kirjalliset äänestysselitykset

4

 

Suositusluonnos rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels