Hugues BAYET : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (Belgia)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 14-03-2018 / 27-11-2018 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 10-10-2014 / 13-02-2017 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta  
- A8-0227/2017 -  
-
ECON 
JURI 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO veronkierrosta ja verovilpistä haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle  
- ECON_AD(2015)551885 -  
-
ECON 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- ECON_AD(2018)613563 -  
-
ECON 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- ECON_AD(2018)613564 -  
-
ECON 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- ECON_AD(2018)613565 -  
-
ECON 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) FR  
 

Cette proposition permettra de mieux respecter l'obligation de notification établie par la directive sur les services, d'accroître la transparence et de renforcer le dialogue entre les États membres et la Commission et, par conséquent, d'améliorer la mise en œuvre de cette directive.
J’estime également que l'approche renforcée des notifications prises par la Commission dans certains cas pourrait entraîner des ingérences vis-à-vis des pouvoirs législatifs nationaux et imposer une charge administrative aux administrations nationales, en particulier aux autorités locales et municipales. À cet égard, nous estimons nécessaire d'apporter un certain nombre d'amendements afin de garantir une procédure de notification améliorée qui réponde aux préoccupations exprimées.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) FR  
 

Les abus sexuels commis sur des enfants, en ligne ou hors ligne, sont interpellants. Il s’agit d’infractions transfrontalières, dont l’élimination exige une coopération transfrontalière. Les réseaux criminels en ligne qui organisent l’abus sexuel d’enfants sont sophistiqués et nos services répressifs rencontrent de nombreuses difficultés dans l’exécution de leur mission. Elle fournit aux États membres des normes minimales claires relatives aux sanctions et aux mesures nécessaires pour prévenir les abus, lutter contre l’impunité et protéger les victimes.
Nous recommandons par ailleurs aux États membres d’aller au-delà de la simple obligation de transposition de la directive, et les encourageons à renforcer leurs capacités en la matière, ainsi qu’à partager leurs bonnes pratiques. On évoque la situation des enfants migrants, en particulier des mineurs non accompagnés, qui sont particulièrement exposés aux abus sexuels, à la traite et à l’exploitation sexuelle, et invite les États membres à prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants disparus. On inclut dans son projet de rapport de nouvelles formes d’infractions, notamment la vengeance pornographique et le chantage sexuel, qui sont de plus en plus répandus sur l’internet et touchent de nombreux jeunes, particulièrement des filles, leur portant gravement atteinte et poussant même certaines victimes au suicide.

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) FR  
 

Le Parlement européen est depuis longtemps à l'avant-garde du développement du processus de pétition au niveau international et dispose toujours du système le plus ouvert et le plus transparent d'Europe, ce qui permet en particulier une pleine participation des pétitionnaires à ses activités.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Odysseus-ohjelman tukemiseen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun uudelleen käynnistämiseksi  
- P8_DCL(2016)0105 - Rauennut  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 91 - 04-01-2017
Kirjallinen kannanotto homofobian, transfobian ja bifobian torjumista koskeviin toimiin EU:ssa  
- P8_DCL(2016)0100 - Rauennut  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 51 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto syrjintään urheilussa  
- P8_DCL(2016)0098 - Rauennut  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 76 - 13-12-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista