Kostas CHRYSOGONOS : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 05-10-2018 : Coalition of the Radical Left (Kreikka)
 • 06-10-2018 / 01-07-2019 : Independent (Kreikka)

Varapuheenjohtaja 

 • 07-07-2014 / 24-02-2015 : Kehitysvaliokunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kehitysvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 25-02-2015 / 18-01-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 22-06-2016 / 09-09-2018 : Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 20-11-2018 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa  
- JURI_AD(2018)621111 -  
-
JURI 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019  
- LIBE_AD(2018)623736 -  
-
LIBE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα καλύτερης συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων κρατών μελών και πολιτών. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Euroopan puolustusrahasto (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Θεωρώ απολύτως αναγκαία την ύπαρξη μηχανισμών που σχετίζονται με την άμυνα των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία συχνά έρχονται αντιμέτωπα με προκλητικές και επεκτατικές πολιτικές τρίτων κρατών, όπως —ιδίως— της Τουρκίας. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που προέκυψαν από το προσφυγικό ζήτημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, καλούμαστε να συνεργαστούμε ώστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε τις απαραίτητες λύσεις, κάτι που έχουν ανάγκη εκατομμύρια πολίτες. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kehitysmaissa tehtävien investointien edellyttämään vastuulliseen yritystoimintaan  
- P8_DCL(2016)0133 - Rauennut  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 103 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto nettikiusaamisen ja kostopornon levittämisen torjuntaan  
- P8_DCL(2016)0123 - Rauennut  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 73 - 22-02-2017
Kirjallinen kannanotto ihmisoikeuksien ja uskonnollisten oikeuksien kunnioittamisesta Turkissa  
- P8_DCL(2016)0101 - Rauennut  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 35 - 13-12-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista