Elmar BROK : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Puheenjohtaja 

 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
LAUSUNTO politiikan suunnittelusta ja pitkän aikavälin suuntauksista: talousarviovaikutukset valmiuksien kehittämiseen  
- AFCO_AD(2013)513165 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta  
- AFET_AD(2011)462807 -  
-
AFET 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO tutkimusraportista troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta  
- AFCO_AD(2010)445813 -  
-
AFCO 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaisuuden hanketta vastustavien liikkeiden nationalismin, antisemitismin ja muiden etnisen suvaitsemattomuuden ilmenemismuotojen muodostamiin vaaroihin  
- P7_DCL(2013)0015 - Rauennut  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Jättämispäivä : 07-10-2013
Raukeamispäivä : 07-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 150 - 08-01-2014
Kirjallinen kannanotto koulutukseen ja uskonnolliseen syrjintään Pakistanissa  
- P7_DCL(2012)0017 - Rauennut  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Jättämispäivä : 17-04-2012
Raukeamispäivä : 17-07-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 56 - 05-07-2012

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista