Pirkko RUOHONEN-LERNER : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Perussuomalaiset (Suomi)

Varapuheenjohtaja 

 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta

Jäsen 

 • 18-05-2015 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 18-05-2015 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 12-05-2015 / 30-11-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 12-05-2015 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 12-05-2015 / 01-07-2019 : Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
LAUSUNTO legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä  
- ECON_AD(2017)604737 -  
-
ECON 
LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat  
- ECON_AD(2015)560918 -  
-
ECON 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista) (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev)  
 

Äänestin sen puolesta, että viisumivapaus Ison-Britannian ja EU:n välillä jatkuu senkin jälkeen, kun maa ei enää kuulu unioniin. Tulevaisuudessa EU:hun matkustavat britit tarvitsevat viisumin vain, jos he viettävät EU-alueella yli kolme kuukautta. On tärkeää, että viisumivapautta ei kuitenkaan myönnetä ilman vastavuoroisuutta. Mikäli Britannia ottaa viisumipakon käyttöön yhdenkin jäsenmaan kohdalla, viisumivaatimukset tulevat voimaan myös EU-alueelle pyrkiville Britannian kansalaisille.
Sopimuksettoman brexitin tapahtuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Täysistunnon aikana komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti, että Britannia ei saa pääministeri Mayn toivomaa lisäaikaa, ellei EU:n ja Mayn neuvottelemaa erosopimusta ole hyväksytty Britannian parlamentin alahuoneessa 12. huhtikuuta mennessä. Viisumivapaudesta tekemämme päätös lieventää niin sanotusta kovasta brexitistä kansalaisten päivittäiseen elämään aiheutuvia haittoja.

Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)  
 

Mietinnössä on monia hyviä huomioita sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta, minkä johdosta äänestin sen puolesta. Jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua.
Kuten mietinnössä todetaan, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuuden puute ja näiden palvelujen kohtuuttomat kustannukset ovat suurimpia yksittäisiä esteitä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle työelämään.
Olisin tässä yhteydessä halunnut nostaa esille ilmiön, joka aiheuttaa monessa maassa suuria haasteita julkisen talouden rahoitukselle. Syntyvyys on laskenut useissa jäsenmaissa monia vuosia. Alhaisimmalla tasolla se on Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomessakin syntyvyys on laskenut seitsemän vuotta peräjälkeen.
Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuutta parantamalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla helpotetaan myös lapsiperheiden arkea. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevaa, jotta syntyvyys saataisiin jälleen nousuun. On syytä myös tarkastella, tulisiko esimerkiksi lapsilisiin tehdä korotuksia. Kannatan myös järjestelmää, jossa lapsiperheille tarjotaan apua kodin askareissa, kuten lastenhoidossa, siivouksessa tai ruoanlaitossa erityisesti silloin, kun perheessä on sairautta, väsymystä tai muita haastavia tilanteita.

Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)  
 

On kiistatonta, että Euroopassa on äärioikeistolaisia liikkeitä, jotka ovat osallistuneet väkivaltaisuuksiin. Mielestäni kuitenkin päätöslauselmassa käsitellään väkivallan uhkaa liian kapeasta näkökulmasta. Siinä korostetaan vain oikeistolaiseksi miellettyjen ääriliikkeiden tekemää väkivaltaa, eikä kommentoida mitenkään esimerkiksi laitavasemmiston tai islamistien väkivallantekoja ja paljon uhreja vaatineita iskuja. Tämän johdosta päätöslauselma tuntuukin poliittisesti latautuneelta ja leimaavalta.
Tekstissä on myös muita ongelmallisia kohtia. Siinä esimerkiksi väitetään tuhansien ihmisten menettäneen henkensä uusfasistisen väkivallan takia antamatta kuitenkaan todisteita tämän väitteen tueksi. Samanlaisia epämääräisiä väitteitä esitetään moskeijoita ja vastaanottokeskuksia vastaan tapahtuneista hyökkäyksistä ympäri Eurooppaa. Arvostan sananvapautta todella korkealle. Väkivalta ja siihen yllyttäminen ei kuitenkaan ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Koen harmilliseksi sen, ettei lopullisessa tekstissä otettu huomioon ECR-ryhmän kantoja, joissa tuomitiin kaikki väkivalta sen poliittiseen väriin katsomatta. Olen kaikkea väkivaltaa vastaan, tapahtui se ketä vastaan tahansa ja kenen toimesta tahansa.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista