Pirkko RUOHONEN-LERNER
 • Pirkko
  RUOHONEN-LERNER
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Jäsen
 • Suomi Perussuomalaiset
 • syntynyt: 6. helmikuuta 1957, Hyvinkää

Puheenvuorot täysistunnossa

88

Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (keskustelu)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(2)

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen (keskustelu)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(4)

Vakautta ja rauhaa edistävä väline (keskustelu)

29-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-29(21)

Paratiisin paperit (keskustelu)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(2)

Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (keskustelu)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(11)

Euroalueen talouspolitiikka (keskustelu)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(13)

Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (lyhyt esittely)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(19)

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Lapsiavioliittojen lopettaminen (keskustelu)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(10)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

6

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta

JURI ECON
21-06-2017 A8-0227/2017

MIETINTÖ euroalueen budjettikapasiteetista

ECON BUDG
13-02-2017 A8-0038/2017

Lausunnot varjoesittelijänä

3

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

ECON
07-11-2017 ECON_AD(2017)613264

LAUSUNTO legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä

ECON
06-09-2017 ECON_AD(2017)604737

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat

ECON
08-09-2015 ECON_AD(2015)560918

Päätöslauselmaesitykset

14

Päätöslauselmaesitys Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

12-06-2017 B8-0407/2017

  Motion for a resolution on Ethiopia, notably the case of Dr Merera Gudina

15-05-2017 B8-0369/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

15-05-2017 B8-0333/2017

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1346/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

  Motion for a resolution on Thailand, notably the situation in Andy Hall

03-10-2016 B8-1082/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Vietnamista

08-06-2016 RC-B8-0754/2016

  Motion for a resolution on Vietnam

06-06-2016 B8-0757/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Gambiasta

11-05-2016 RC-B8-0591/2016

Parlamentin kysymykset

17

Rahapeliautomaattien sijoittelu ja rahapelien mainonta

19-12-2017 E-007853/2017 Komissio

Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (PEPP)

19-12-2017 E-007852/2017 Komissio

Pankkien välinen kilpailu ja valtion tuki

19-12-2017 E-007851/2017 Komissio

Sijoittajavastuu ja pankkiunioni

16-11-2017 E-007067/2017 Komissio

Elvytys ja euroalueen talousennuste

16-11-2017 E-007066/2017 Komissio

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelua koskeva lainsäädäntö

10-11-2017 E-006927/2017 Komissio

USA:n globaali gag-sääntö ja EU

10-11-2017 P-006926/2017 Komissio

Päätöksenteko Euroopan valuuttarahastossa

13-10-2017 P-006456/2017 Komissio

Hallinnon kasvu

11-05-2017 P-003282/2017 Komissio

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tuotto

12-04-2017 P-002689/2017 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

14

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Äänestin mietinnön puolesta. Siinä vaaditaan EU-maita toimimaan nopeammin ja tehokkaammin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Esittelijä yksilöi alat, joilla jäsenvaltioiden olisi toteutettava lisätoimia. Näitä aloja ovat muun muassa tutkinta ja syytteeseenpano, ennaltaehkäisy, uhrien auttaminen, verkossa esiintyvän lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen ja kyseisen materiaalin pääsyyn estäminen. Mietinnössä esillä olleisiin nettirikollisuuden muotoihin kuten kostopornografiaan ja seksuaaliseen kiristämiseen tulee puuttua. Tämä koskettaa monia nuoria ja voi pahimmillaan johtaa uhrin itsemurhaan.

Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (B8-0666/2017)

13-12-2017

Äänestin päätöslauselman puolesta, jossa vastustettiin fosfaattien käytön sallimista lisäaineena kebablihassa. Päätöslauselmassa nostettiin esiin muun muassa huoli fosfaattien terveysvaikutuksista ja halu odottaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellistä selvitystä aiheesta, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2012 tehdyn tieteellisen katsauksen mukaan veren kohonneilla fosfaattiarvoilla saattaa olla yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Valitettavasti päätöslauselma ei saanut taakseen Euroopan parlamentin jäsenten ehdotonta enemmistöä.

Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)

12-12-2017

Äänestin esityksen puolesta, koska tarvitaan EU-tason digitaalistrategia vastaamaan sähköisen kaupan globaaleihin haasteisiin. Teknologian kehitys, internetin käyttömahdollisuudet ja talouden digitalisointi toimivat kasvun moottorina, jolla erityisesti aloittelevat suomalaisetkin yritykset, mikroyritykset ja pk-yritykset, voivat löytää kasvumahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Kuluttajien luottamus sähköisen kaupan turvallisuuteen ja toimivuuteen on kyseisten markkinoiden toiminnan perusedellytys. Digitaalitaloudessa tarvitaan sääntöperusteinen kehys, jolla sovitetaan haasteet yhteen, mukaan lukien EU:n ulkopuolisten markkinoiden protektionismi. Esityksessä katsotaan, että EU:n olisi perustettava sähköisen kaupankäynnin strategiansa vastavuoroisuuden, tasapuolisen kilpailun, järkevän sääntelyn ja avoimuuden periaatteisiin. Digitaalitalouden verkostovaikutukset voivat johtaa markkinoiden liialliseen keskittymiseen, minkä johdosta tarvitaan kansainvälistä kilpailupolitiikkaa sekä kuluttajansuojavirastojen välistä yhteistyötä.
Esityksellä luotiin puitteet sille, miten EU voi kauppasopimuksilla kannustaa parantamaan digitaalisia oikeuksia, verkon neutraaliutta, perusteettomien datan sijaintia koskevien vaatimusten kieltämistä, tietoturvaa, tietojen käsittelyn ja taltioinnin turvallisuutta. Salausta ja välittäjien vastuuta koskevien säännösten sisällyttäminen kauppasopimuksiin voi vahvistaa varsinkin sananvapauden suojaa. Tarvitaan myös rajat ylittäviä tietojen siirtoja koskevia sääntöjä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseen.

Lisätalousarvioesitys nro 6/2017: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat ja sakot) mukaisesti (A8-0379/2017 - Jens Geier)

30-11-2017

Kuudes lisätalousarvioesitys pienentää menopuolen maksumäärärahoja 7,7 miljardilla eurolla. Suurin osa tästä vähennyksestä (5,9 miljardia euroa) johtuu koheesiopolitiikan täytäntöönpanon viivästymisestä ja maksuennusteiden laskusta jäsenvaltioissa. Muita merkittäviä vähennyksiä ovat mm. 287,6 miljoonaa euroa maahanmuuton ohjelmien käynnistysviivästyksistä ja 702,2 miljoonan euron vähennys ulkopolitiikasta.
Tulopuolella kuudes lisätalousarvioesitys sisältää normaaleja mukautuksia, jotka liittyvät perinteisten omien varojen, arvonlisäveron, bruttokansantulojen ja vuoden 2013 ja 2016 UK-hyvityksen budjetoinnin ennusteiden tarkistuksiin. Se sisältää myös odotettua suuremman määrän sakkoja, mikä ylitti alkuperäiset arviot 2,1 miljardilla eurolla.
Kuudennen lisätalousarvioesityksen nettovaikutus on 9,83 miljardia euroa jäsenvaltioiden hyväksi. Tuin neuvoston kantaa äänestyksessä, jonka tavoitteena on kustannusten kurissa pitäminen.

Siirtymäjärjestelyt, joilla lievennetään IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusta (A8-0255/2017 - Peter Simon)

30-11-2017

Eurooppalaisilla pankeilla on ollut runsaasti aikaa sopeuttaa tilinpitonsa tarkistettuihin kansainvälisen tilinpäätöstietojen standardin IFRS 9-sääntöihin, joten ne eivät tule yllätyksenä. Vaikka uusi arvonalentumismalli voi johtaa odotettujen luottotappiovarausjärjestelyjen kasvuun ja vastaavasti pääoma-asteiden vähenemiseen, on korkea aika selvittää heikkojen pankkien tila ja vakauttaa pankkisektori. Jos kirjanpitomuutosten seurauksena joidenkin pankkien vakavaraisuus joutuu kyseenalaiseksi, on siihen puututtava sitä varten rakennetuin välinein, jotta Euroopan pankkikriisistä päästäisiin vähitellen eteenpäin normaaliin rahoitusvakauteen. Ongelmapankkien taseiden selkiyttämistä ei tule pitkittää siirtymäajoilla, joten äänestin lykkäysesitystä vastaan.

Palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan)

30-11-2017

Äänestin ehdotuksen puolesta, koska se komission vaikutusarvioinnin mukaan yksinkertaistaa rajat ylittävää sähköistä kauppaa koskevia alv-sääntöjä, vähentää sääntöjen noudattamisen kustannuksia – tärkeä osatekijä pk- ja mikroyritysten kannalta – ja lisää sekä EU:n sisäistä että ulkopuolista kauppaa poistamalla nykyisen kilpailukykyvääristymän, jonka EU:n ulkopuolella sijaitsevien yritysten alv-verosta vapaat toimitukset EU:n alueelle aiheuttavat.
Komission vaikutustenarvioinnin mukaan nykyisten alv-velvoitteiden noudattamiskustannukset rajatylittävässä liiketoiminnassa ovat keskimäärin 8 000 euroa vuosittain kussakin jäsenvaltiossa, johon yritys toimittaa tavaroita tai palveluja. Ehdotus voi pienentää kyseistä summaa jopa 95 prosentilla. Samalla se auttaa jäsenvaltioita hankkimaan tuloja, jotka jäsenvaltiot menettävät, koska pienten lähetysten maahantuonti on vapautettu alv:sta ja koska EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet mutta EU:ssa verkkoliiketoimintaa harjoittavat yritykset eivät noudata säännöksiä.

Hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer)

30-11-2017

Äänestin esityksen puolesta, koska koko paketin arvioidaan lisäävän jäsenvaltioiden alv-tuloja 7 miljardilla eurolla vuodessa ja vähentävän yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia 2,3 miljardilla eurolla vuodessa. Lisäksi ehdotuksella pannaan täytäntöön muutoksia hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla. Ehdotuksella arvioidaan olevan merkittäviä myönteisiä talousarviovaikutuksia jäsenvaltioille.

Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017

Komissio antoi ehdotuksensa uudesta polkumyynnin laskentamenetelmästä noin vuosi sitten (9.11.2016). Uudella laskentamallilla halutaan asettaa polkumyyntitulleja tuotteille, joiden tuotantoprosesseissa valtiolla on merkittävä rooli (mm. yritysten toimiminen valtion omistajuuden, valvonnan tai ohjauksen alaisina). Menetelmä mahdollistaa ns. epätyypillisen tuonnin, kuten polkumyynnin rajoittamisen mistä tahansa maasta, mukaan lukien Kiinasta, sen ollessa perusteltua tosiseikkojen, kuten todellisiin kustannuksiin perustumattomien hintavääristymien nojalla. Kiina puolestaan esitti EU:lle ja USA:lle joulukuussa 2016 WTO-konsultaatiopyynnön, koska katsoo, että maata tulisi kohdella markkinatalousmaana.
Tuen saavutettua kompromissia, koska se suojaa Suomenkin tuotantoa EU:n ulkopuolelta tulevalta epäterveeltä markkinoiden vääristymisestä johtuvalta kilpailulta, kuten polkumyynniltä, ollen kuitenkin sopusoinnussa WTO-velvoitteiden kanssa. Esitys selkiyttää polkumyynnin laskentamenetelmää ja voi parantaa oikeusvarmuutta ja kantelijoiden kykyä käynnistää tutkinta.

Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (B8-0589/2017)

15-11-2017

Parlamentin päätöslauselmaesitys komission toimintasuunnitelmasta luontoa, ihmisiä ja taloutta varten on kannatettava. Päätöslauselmassa pyydetään komissiota kiinnittämään entistä enemmän huomiota vuoden 2020 biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteisiin, joita ei voida saavuttaa ilman välittömiä ja huomattavia lisätoimia. Ilmastonmuutokseen, ekosysteemeihin ja luonnonvaraisiin eläimiin liittyy paljon haasteita. On tärkeää ymmärtää yhteiskunnan ja sitä ympäröivän luonnon keskinäinen riippuvuus. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tulee toteuttaa kaikki mahdolliset konkreettiset toimenpiteet.

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

Esitys tavoittelee kuluttajansuojan tehokasta ja nykyaikaista täytäntöönpanoa edistäen samalla digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista. Epärehellisten yrittäjien innovatiivisuus tuottaa jatkuvasti uusia huijausmenetelmiä, vanhojen toimivien lisäksi. Kuluttajan viaton klikkaus internetissa saattaa johtaa jatkuvaan rahanmenetykseen tai identiteettivarkauteen. Huijareilla ei usein ole selvää kotipaikkaa, tai ne toimivat sisämarkkinoiden ulkopuolelta käsin. On hienoa, että esityksen myötä kansallinen viranomainen voi toimia nopeasti, poistaa sisältöä verkkoliittymästä tai varoittaa käyttäjiä. Näitä asioita on seurattava jatkossa aktiivisesti ja pyrittävä ennalta ehkäisemään kyseenalaisia käytäntöjä kun niitä ilmenee. Siksi äänestin nykytilannetta parantavan uudistuksen puolesta.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11056
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex