• Xabier   BENITO ZILUAGA  

Xabier BENITO ZILUAGA : Lausunnot – varjovalmistelijana - Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta  
- BUDG_AD(2018)626927 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta  
- BUDG_AD(2018)626961 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta  
- BUDG_AD(2018)626964 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta  
- BUDG_AD(2018)625570 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta  
- BUDG_AD(2018)623836 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia!  
- ITRE_AD(2018)622172 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosta  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018  
- ITRE_AD(2017)606112 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)  
- BUDG_AD(2017)605971 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta  
- BUDG_AD(2017)606223 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta  
- BUDG_AD(2017)597561 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella  
- BUDG_AD(2017)599641 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi  
- ITRE_AD(2017)597734 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta  
- ITRE_AD(2017)592166 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta  
- ITRE_AD(2016)582215 -  
-
ITRE