Marietta GIANNAKOU : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Kreikka)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 08-10-2009 / 11-10-2009 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO erityiskertomuksesta nro 6/2012 (vastuuvapaus 2011) – "Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle" (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)  
- AFET_AD(2012)498035 -  
-
AFET 
LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä myönteisen tuloksen saavuttamisesta vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä  
- AFET_AD(2012)491206 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta  
- AFET_AD(2012)478667 -  
-
AFET 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen osalta  
- AFCO_AD(2013)507930 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta  
- AFCO_AD(2012)492702 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevista lausekkeista: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kunniamurhien estämiseen  
- P7_DCL(2010)0027 - Rauennut  
Theodoros SKYLAKAKIS , Marietta GIANNAKOU  
Jättämispäivä : 19-04-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 85 - 09-09-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista