Salvador GARRIGA POLLEDO : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Espanja)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budjettivaliokunta
 • 16-09-2009 / 11-03-2012 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 14-04-2013 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 20-01-2010 / 06-07-2010 : Kalatalousvaliokunta
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budjettivaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 19-01-2010 : Kalatalousvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 16-09-2009 / 01-03-2012 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 08-10-2009 / 08-10-2009 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 07-07-2010 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 02-03-2012 / 03-06-2012 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 02-03-2012 / 26-03-2013 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Eurooppa-päivän viettämistä kaikissa jäsenvaltioissa koskevien yhteisten käytäntöjen laatimiseen  
- P7_DCL(2013)0021 - Rauennut  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Jättämispäivä : 21-10-2013
Raukeamispäivä : 21-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 77 - 23-01-2014
Kirjallinen kannanotto vammaisille henkilöille tarkoitettuun eurooppalaiseen korttiin  
- P7_DCL(2013)0008 - Rauennut  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Jättämispäivä : 20-05-2013
Raukeamispäivä : 20-08-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 347 - 20-08-2013
Kirjallinen kannanotto lahjoitusten antamisen eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen  
- P7_DCL(2010)0078 - Rauennut  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Jättämispäivä : 18-10-2010
Raukeamispäivä : 03-02-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 93 - 03-02-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista