Hartmut NASSAUER : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 31-08-2004 / 14-11-2006 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 15-11-2006 / 14-02-2007 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Puheenjohtaja 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-03-2007 / 28-03-2007 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Bulgarian liittymisestä Euroopan unioniin  
- LIBE_AD(2006)378565 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja asetuksen (EY) muuttamisesta  
- IMCO_AD(2005)357851 -  
-
IMCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan parlamentin reagoinnista tsunamin aiheuttamaan katastrofiin Aasiassa  
- P6_DCL(2005)0001 - Rauennut  
Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER  
Jättämispäivä : 10-01-2005
Raukeamispäivä : 10-04-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 112 - 10-04-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.