Werner LANGEN : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Puheenjohtaja 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011  
- ECON_AD(2013)501886 -  
-
ECON 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011  
- ECON_AD(2013)501885 -  
-
ECON 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011  
- ECON_AD(2013)501884 -  
-
ECON 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO säädösvallan siirron seurannasta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta jäsenvaltioissa  
- ECON_AD(2013)514604 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista  
- ITRE_AD(2012)486035 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta  
- ITRE_AD(2012)473711 -  
-
ITRE 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista