Assita KANKO : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Lasten oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) NL  
 

. – De N-VA-leden van het Europees Parlement geloven hartstochtelijk in de noodzaak om kinderen te beschermen en hun rechten in onze samenleving te bevorderen.
Elk kind heeft het recht om een leven te leiden zonder angst, armoede en geweld.
We respecteren het VN-Verdrag van de Rechten van het Kind en erkennen de bijdrage die het heeft geleverd aan de bevordering van de bescherming van kinderen over de hele wereld.
In de vandaag aangenomen gezamenlijke resolutie worden echter een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot onderwijs, bepaalde migratie-aspecten en sociale rechten; kwesties waarvan wij denken dat de lidstaten het best in staat zijn hier zelf wetgeving rond te maken.
Daarom onthield de N-VA zich bij de stemming.

Seksuaalikasvatuksen kriminalisointi Puolassa (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) NL  
 

. – De N-VA-delegatie heeft zich bij de eindstemming over deze resolutie onthouden omdat de Europese Unie overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel niet bevoegd is inzake curricula. Bovendien bepaalt artikel 165 VWEU uitdrukkelijk dat de EU de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs volledig moet eerbiedigen.
De N-VA-delegatie vindt het wel aangewezen dat het curriculum voorziet in ruimte voor seksuele voorlichting die jongeren bewust maakt van het belang van de wederzijdse toestemming, gelijkheid en zelfbeschikking van de partners en hen aanleert verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen seksuele en reproductieve gezondheid.

Etsintä ja pelastus Välimerellä (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) NL  
 

Het Europees Parlement verwierp de resolutie over opsporings- en reddingsoperaties (SAR) waarover op 24 oktober 2019 in Straatsburg werd gestemd. De situatie op de Middellandse Zee en vooral de manier waarop we hiermee moeten omgaan, zorgt voor verdeelde meningen in de hele Europese Unie. Dit bleek meer dan ooit uit deze stemming. De verschillende Europese partijen geraakten het niet eens over de inhoud van één resolutie, met als gevolg dat er vier verschillende werden ingediend. De finale resolutie werd uiteindelijk verworpen.
Ook wij als N-VA-delegatie konden deze niet steunen omwille van verschillende elementen: zo zijn wij ervan overtuigd dat we in dit migratieverhaal moeten samenwerken met derde landen in de regio, en willen we illegale oversteken naar Europa ontmoedigen. Mensensmokkelaars mag het net niét gemakkelijk gemaakt worden door ngo’s die in de Middellandse Zee op eigen houtje SAR-operaties uitvoeren. Meer nog, dit zou zelfs strafbaar moeten zijn. Zo zijn we er ook van overtuigd dat hervestiging pas een vraagstuk is om te beantwoorden wanneer de illegale instroom drastisch afneemt of stopt. De onenigheid over dit onderwerp toont aan dat we nog veel werk voor de boeg hebben.

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 - kaikki pääluokat NL  
 

Na de vaststelling van het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting voor 2020 beslist nu ook het Europees Parlement over zijn houding. Dit voorstel wil het totaal aan vastleggingskredieten optrekken tot een niveau dat bijna 2,7 miljard EUR meer bedraagt dan in het voorstel van de Commissie.
De N-VA is voorstander van bijkomende middelen voor onderzoek en innovatie en de overgang naar een meer circulaire economie. Ook de verhoging van de uitgaven voor Erasmus+ en de CEF zijn voorstellen die de N-VA steunt. Daarnaast is ook de extra ondersteuning voor Frontex en Europol welkom.
Daartegenover staat de verdere uitbouw van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI). De 363,3 miljoen EUR die daarvoor bijkomend zou worden voorzien, kan de N-VA niet steunen. De N-VA benadrukt dat de oorzaken van de jeugdwerkloosheid erg kunnen uiteenlopen in de verschillende lidstaten, waardoor het niet gepast is om in één Europese oplossing te voorzien.
Hoewel de N-VA een aantal budgetverhogingen zeker steunt, zitten er ook uitgaven bij waarvan de Europese meerwaarde niet bewezen is. Daarom is de N-VA gekant tegen dit voorstel.

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL  
 

Na de vaststelling van het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting voor 2020 beslist nu ook het Europees Parlement over zijn houding. Dit voorstel wil het totaal aan vastleggingskredieten optrekken tot een niveau dat bijna 2,7 miljard EUR meer bedraagt dan in het voorstel van de Commissie.
De N-VA is voorstander van bijkomende middelen voor onderzoek en innovatie en de overgang naar een meer circulaire economie. Ook de verhoging van de uitgaven voor Erasmus+ en de CEF zijn voorstellen die de N-VA steunt. Daarnaast is ook de extra ondersteuning voor Frontex en Europol welkom.
Daartegenover staat de verdere uitbouw van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI). De 363,3 miljoen EUR die daarvoor bijkomend zou worden voorzien, kan de N-VA niet steunen. De N-VA benadrukt dat de oorzaken van de jeugdwerkloosheid erg kunnen uiteenlopen in de verschillende lidstaten, waardoor het niet gepast is om in één Europese oplossing te voorzien.
Hoewel de N-VA een aantal budgetverhogingen zeker steunt, zitten er ook uitgaven bij waarvan de Europese meerwaarde niet bewezen is. Daarom is de N-VA gekant tegen dit voorstel.

Yhteystiedot