Herbert BÖSCH : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Itävalta)

Puheenjohtaja 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talousarvion valvontavaliokunta

Varapuheenjohtaja 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budjettivaliokunta
 • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 23-05-2007 / 26-09-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarvioinnista  
- CONT_AD(2009)416289 -  
-
CONT 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta  
- BUDG_AD(2006)378594 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta tiettyjen arvonlisäveron kantamisen yksinkertaistamiseen ja veropetosten ja veron kiertämisen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden osalta sekä tiettyjen poikkeuslupapäätösten kumoamisesta  
- CONT_AD(2006)371852 -  
-
CONT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto sveitsiläisen Novartis-konsernin halveksuttaviin irtisanomiskäytäntöihin  
- P6_DCL(2008)0021 - Rauennut  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Jättämispäivä : 10-03-2008
Raukeamispäivä : 19-06-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 85 - 19-06-2008

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.