Heidi HAUTALA
 • Heidi
  HAUTALA
 • Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
 • Jäsen
 • Suomi Vihreä liitto
 • syntynyt: 14. marraskuuta 1955, Oulu

Puheenvuorot täysistunnossa

129

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 (keskustelu)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(20)

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(23)

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (keskustelu) (2)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(23)

Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (keskustelu)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(24)

WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (keskustelu)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(12)

Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (keskustelu)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(14)

Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (keskustelu) (2)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(14)

Mietinnöt – esittelijänä

20

MIETINTÖ Marie-Christine Boutonnet’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
17-07-2017 A8-0259/2017

MIETINTÖ Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
29-05-2017 A8-0203/2017

MIETINTÖ unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014

JURI
09-09-2016 A8-0262/2016

MIETINTÖ Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

JURI
15-07-2016 A8-0230/2016

MIETINTÖ Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
13-01-2016 A8-0005/2016

MIETINTÖ Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
13-01-2016 A8-0004/2016

MIETINTÖ Jérôme Lavrilleux’n parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
11-05-2015 A8-0152/2015

Mietinnöt – varjoesittelijänä

32

MIETINTÖ EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2015

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

Lausunnot esittelijänä

6

LAUSUNTO palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)

JURI
27-09-2016 JURI_AD(2016)587696

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

JURI
24-05-2016 JURI_AD(2016)577027

LAUSUNTO asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

DEVE
22-01-2015 DEVE_AD(2015)541683

Lausunnot varjoesittelijänä

29

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

LAUSUNTO EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen

INTA
27-09-2017 INTA_AD(2017)608031

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

INTA
31-08-2017 INTA_AD(2017)607959

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

LAUSUNTO kestävyyttä edistävistä EU:n toimista

DEVE
19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)604521

LAUSUNTO korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)602958

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta

JURI
31-05-2017 JURI_AD(2017)601097

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta

DEVE
28-04-2017 DEVE_AD(2017)585508

Päätöslauselmaesitykset

220

Yhteinen päätöslauselmaesitys seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys Malediivien tilanteesta

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

  Motion for a resolution on the situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0561/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0545/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0543/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Myanmarista ja erityisesti rohingyojen tilanteesta

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Yhteinen päätöslauselmaesitys Gabonista: opposition tukahduttaminen

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto Valko-Venäjän korkeakoulu-uudistukseen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Rauennut

Tarkempia tietoja

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD

Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 74 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Parlamentin kysymykset

33

VP/HR - Dorin Chirtoacăan kohdistetut korruptiosyytteet

03-10-2017 E-006197/2017 Komissio

Yksilöllisen asiakaserottelun vaatimus arvopaperikeskusasetuksessa

12-05-2017 P-003314/2017 Komissio

Mikroteurastamot

27-04-2017 E-002945/2017 Komissio

FLEGT-toimintasuunnitelma ja korruption torjunta

04-04-2017 E-002516/2017 Komissio

Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä

17-10-2016 O-000124/2016 Komissio

Euroopan kehitysrahasto muuttoliikettä koskevan kumppanuuskehyksen rahoitusvälineenä

16-06-2016 E-004901/2016 Komissio

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F358
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F358
  1047 Brussels