Richard HOWITT : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin kauppasopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
LAUSUNTO parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
LAUSUNTO yksityisestä sektorista ja kehitysyhteistyöstä  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 123 artikla, 128 artikla, 130 b artikla, 135 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 128 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 130 artikla, liite II

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto vammaisten lasten iltapäivähoitopaikkojen puutteeseen EU:ssa  
- P8_DCL(2015)0009 - Rauennut  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Jättämispäivä : 09-03-2015
Raukeamispäivä : 09-06-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 175 - 10-06-2015

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista