Giles CHICHESTER : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Työvaliokunnan jäsen
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuhemies 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Euroopan parlamentti

Varapuheenjohtaja 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
LAUSUNTO innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO aiheesta "Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja reagointia"  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
LAUSUNTOLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin