Pat the Cope GALLAGHER : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irlanti)

Puheenjohtaja 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalatalousvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Aluekehitysvaliokunta
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Aluekehitysvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009  
- PECH_AD(2011)454553 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan vuosia 2009–2014 koskevaa ETA:n rahoitusjärjestelmää koskevan sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan vuosia 2009–2014 koskevaa Norjan rahoitusjärjestelmää koskevan sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Islannin sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Norjan sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä  
- PECH_AD(2010)448757 -  
-
PECH 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO säädösvallan siirron seurannasta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta jäsenvaltioissa  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 
LAUSUNTO Euroopan investointipankista (EIP) – vuosikertomus 2008  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista