Jiří MAŠTÁLKA : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Tšekki)

Varapuheenjohtaja 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 06-02-2018 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta  
- JURI_AD(2017)601097 -  
-
JURI 
LAUSUNTO kertomuksesta miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
LAUSUNTO Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) CS  
 

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. Ačkoli závěrečná zpráva jde správným směrem a zlepšuje text Evropské komise do určité míry, stále ještě neřeší zásadní problém, které jsou subjekty finančního trhu, které jsou příliš velké a silné. V nejhorším případě může tato dokumentace dokonce vytvořit falešný dojem, že není třeba se starat o systémovou relevanci ústředních protistran, jelikož mohou být snadno obnoveny nebo vyřešeny. Je zřejmé, že tomu tak není a pokud by se znovu stala vážná finanční krize, je velmi pravděpodobné, že ztráty budou opět pouze socializovány.

Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat (A8-0364/2018 - Ashley Fox) CS  
 

Hlasovala se zpráva o návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Crowdfunding se ukazuje jako zavedená praxe financování prostřednictvím on-line platforem, na nichž občané, organizace a začínající podniky získávají relativně malé částky peněz. To může poskytnout alternativu k nezajištěným bankovním úvěrům, které jsou nyní hlavními zdroji externího financování malých a středních podniků.
Návrh chce stanovit, že poskytovatelé crowdfundingových služeb budou pod dohledem ESMA. Kromě toho má za cíl poskytnout investorům nezbytné informace o crowdfundingu, včetně podkladových rizik, která by měla být jasná, úplná a správná. Stanoví také počáteční posouzení vhodnosti potenciálního klienta a stanoví, že platformy budou nabízet investorům možnost stimulovat jejich schopnost nést ztráty. Návrh zprávy o směrnici v zásadě podpořil podstatu návrhu Komise s některými spíše okrajovými změnami, zatímco návrh zprávy o nařízení učinil řadu důležitých změn, které představují oslabení původního návrhu Komise, jako je např. zásada subsidiarity. Vzhledem k tomu, že v průběhu rumunského předsednictví nebyl učiněn dostatečný pokrok navzdory jejich úsilí o dosažení možného obecného přístupu, mi přišlo, že je příliš pozdě pouze otevřít a poté hned uzavřít interinstitucionální jednání v dostatečném předstihu před posledním parlamentním plenárním zasedáním, a proto jsem tento návrh nepodpořil.

CE-merkityt lannoitevalmisteet (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) CS  
 

Hlasoval se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označení CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009. I přesto, že jsem byl zklamán výsledkem jednání, vzhledem k úrovni kadmia v hnojivých výrobcích jsem tento návrh nařízení podpořil. Domnívám se, že současné nařízení v oblasti hnojiv nezohledňuje současné environmentální obavy z kontaminace půdy, vnitrozemských a mořských vod a zároveň v důsledku i z toho, co se nám objeví na talíři. Bylo tedy nutné přijmout nařízení a omezit obsah těžkých kovů v hnojivých výrobcích, a to hlavně kadmia. I přesto, že tato zpráva dle mého názoru mohla být více ambicióznější, je stále velikým krokem kupředu.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto lyijyn käytön ehkäisemiseen  
- P8_DCL(2016)0106 - Rauennut  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 94 - 04-01-2017
Kirjallinen kannanotto käytettyjen autojen kilometrilukemiin liittyvien petosten torjumiseen  
- P8_DCL(2016)0030 - Rauennut  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 147 - 12-07-2016
Kirjallinen kannanotto pseudoefedriiniä sisältäviin lääkkeisiin perustuvaan metamfetamiinin tuotantoon  
- P8_DCL(2015)0023 - Rauennut  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Jättämispäivä : 08-06-2015
Raukeamispäivä : 08-09-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 52 - 09-09-2015

Ilmoitukset