Jacek PROTASIEWICZ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Puola)

Puheenjohtaja 

 • 30-09-2009 / 04-06-2012 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Varapuhemies 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentti

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 30-09-2009 / 04-06-2012 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta  
- AFET_AD(2013)514841 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto sosiaalisen osallistamisen edistämiseen ja kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan työmarkkinoilla  
- P7_DCL(2014)0009 - Rauennut  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 17-04-2014
Kirjallinen kannanotto vammaisille henkilöille tarkoitettuun eurooppalaiseen korttiin  
- P7_DCL(2013)0008 - Rauennut  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Jättämispäivä : 20-05-2013
Raukeamispäivä : 20-08-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 347 - 20-08-2013
Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan  
- P7_DCL(2010)0061 - Hyväksytty  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Jättämispäivä : 06-09-2010
Raukeamispäivä : 16-12-2010
Hyväksymispäivä : 16-12-2010
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2010)0499
Allekirjoittajien lukumäärä : 391 - 16-12-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin