Kazimierz Michał UJAZDOWSKI : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 12-04-2018 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 30-05-2017 : Prawo i Sprawiedliwość (Puola)
 • 31-05-2017 / 01-07-2019 : Independent (Puola)

Varapuheenjohtaja 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 02-07-2015 : Vetoomusvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 12-04-2018 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 12-04-2018 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016  
- AFCO_AD(2018)618186 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2015  
- AFCO_AD(2017)603107 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta  
- AFCO_AD(2016)589262 -  
-
AFCO 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Unkarin tilanteesta (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)  
- AFCO_AD(2018)615423 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta  
- AFCO_AD(2016)578528 -  
-
AFCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa handlowa między UE a Singapurem wzmacnia eksporterów europejskich na rynku singapurskim, ale pośrednio także na rynku azjatyckim, coraz bardziej atrakcyjnym dla naszych eksporterów, którzy już teraz posiadają swoje biura regionalne w Singapurze. Dlatego też poparłem przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję, która popiera zawarcie tej umowy leżącej w interesie Europy, jak i Polski.

Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus (A8-0022/2019 - Karima Delli) PL  
 

Wspólnota Transportowa jest to narzędzie, które ma na celu pogłębienie współpracy Unii Europejskiej jako całości z państwami Bałkanów Zachodnich w obszarze związanym z transportem kołowym, szynowym, rzecznym i morskim. Unia Europejska przez wiele lat wypracowała pewne standardy dotyczące transportu w zakresie bezpieczeństwa, norm pracy, dorobku prawnego, a także norm technicznych pojazdów, jak i samej infrastruktury. Dzielenie się tym dorobkiem z państwami Bałkanów pozostającymi poza Unią przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli Unii podróżujących po Bałkanach w krótkiej perspektywie oraz zwiększy komfort w dalszym okresie. Uważam, że jest to potrzebna i dobra inicjatywa, która jeszcze bardziej zacieśni współpracę tych państw w zakresie handlu i turystyki. Dlatego też zagłosowałem za udzieleniem poparcia w celu przyjęcia Traktatu o Wspólnocie Transportowej.

EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (A8-0027/2019 - Alain Cadec) PL  
 

Unia Europejska oraz Królestwo Marokańskie są dobrymi sąsiadami, których współpraca w zakresie handlu rozwija się dynamicznie. Bliskość geograficzna, dzielona przez Morze Śródziemne, stwarza wyzwania, którym oba podmioty muszą sprostać. Wypracowana umowa reguluje kwestie sporne, takie jak rekompensaty, limity połowów, przyczyniając się do rozwoju sektora przetwórstwa ryb w Saharze Zachodniej, a tym samym do sytuacji ludzi tam zamieszkujących. Nowa umowa, po konsultacjach z grupami bezpośrednio zainteresowanymi, uwzględnia także liczne roszczenia sektora rybnego UE. Na skutek przyjętych rozwiązań zagłosowałem za poparciem umowy.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Valko-Venäjän korkeakoulu-uudistukseen  
- P8_DCL(2016)0122 - Rauennut  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 74 - 22-02-2017

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista