Edit BAUER : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen
 • 24-07-2009 / 02-02-2012 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovakia)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 15-02-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdista  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO rakennerahastojen ja koheesiorahaston varojen hyödyntämisestä: mitä on opittu EU:n tulevaa koheesiopolitiikkaa silmällä pitäen  
- EMPL_AD(2011)462555 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta  
- FEMM_AD(2010)442891 -  
-
FEMM 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä  
- EMPL_AD(2013)508089 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto naisten sydän- ja verisuonitautien varhaisen diagnosoinnin parantamiseen  
- P7_DCL(2014)0003 - Rauennut  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Jättämispäivä : 13-01-2014
Raukeamispäivä : 13-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 151 - 14-04-2014
Kirjallinen kannanotto autismin kirjon häiriöistä ja vastaavista haasteista kärsivien koulutukseen ja työllisyyteen  
- P7_DCL(2013)0025 - Rauennut  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Jättämispäivä : 09-12-2013
Raukeamispäivä : 09-03-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 10-03-2014
Kirjallinen kannanotto lääkeresistentin tuberkuloosin muodostamaan uhkaan Euroopassa  
- P7_DCL(2013)0007 - Rauennut  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Jättämispäivä : 15-04-2013
Raukeamispäivä : 15-07-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 202 - 15-07-2013

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista