Kader ARIF : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Ulkoasiainvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO julkisten hankintojen uudistamisesta  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka III – Komissio  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
LAUSUNTO parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012 – kaikki pääluokat  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
LAUSUNTO sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto pelastustoimen ammattien vaarallisuuden tunnustamiseen ja eurooppalaisen säännöstön laatimiseen  
- P7_DCL(2010)0015 - Rauennut  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Jättämispäivä : 24-03-2010
Raukeamispäivä : 08-07-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 08-07-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista