Françoise CASTEX : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO valmistautumisesta täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan  
- JURI_AD(2013)523005 -  
-
JURI 
LAUSUNTO EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta  
- EMPL_AD(2013)513392 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta  
- JURI_AD(2013)501905 -  
-
JURI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta  
- JURI_AD(2014)524714 -  
-
JURI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana  
- JURI_AD(2013)519491 -  
-
JURI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen  
- JURI_AD(2013)516897 -  
-
JURI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci ohjelmien perustamiseen  
- P7_DCL(2011)0015 - Hyväksytty  
Françoise CASTEX , Franziska Katharina BRANTNER , Vincent PEILLON , Cristian Dan PREDA , Ivo VAJGL  
Jättämispäivä : 04-04-2011
Raukeamispäivä : 15-09-2011
Hyväksymispäivä : 27-09-2011
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2011)0413
Allekirjoittajien lukumäärä : 389 - 27-09-2011
Kirjallinen kannanotto pidätettyjen perusoikeuksien rikkomiseen Euroopan unionissa  
- P7_DCL(2011)0006 - Rauennut  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Jättämispäivä : 14-02-2011
Raukeamispäivä : 16-05-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 140 - 17-05-2011
Kirjallinen kannanotto toissijaisuus- ja monimuotoisuusperiaatteiden soveltamiseen määriteltäessä jäsenvaltioiden sosiaalisen asuntotarjonnan erityisiä tehtäviä  
- P7_DCL(2010)0085 - Rauennut  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Jättämispäivä : 10-11-2010
Raukeamispäivä : 17-02-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 164 - 17-02-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista