Thijs BERMAN : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (Alankomaat)

Puheenjohtaja 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Euroopan investointipankista (EIP) – vuosikertomus 2012  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka III – Komissio  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
LAUSUNTO yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto rahoituspalveluasiakkaiden suojeluun koronkiskontatoimilta  
- P7_DCL(2013)0017 - Rauennut  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Jättämispäivä : 07-10-2013
Raukeamispäivä : 07-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 78 - 08-01-2014

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista