Michael CRAMER : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

Puheenjohtaja 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten  
- TRAN_AD(2011)467175 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO komissaarien kuulemista koskevista menettelyistä ja käytännöistä, vuoden 2014 kokemuksista  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO koheesiopolitiikasta ja temaattisesta tavoitteesta ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” – yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan kohta 7  
- TRAN_AD(2018)616793 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (A8-0027/2019 - Alain Cadec) EN  
 

. – The European Court of Justice has noted that this fisheries agreement is applicable to ʻwaters under the sovereignty or jurisdictionʼ of the Kingdom of Morocco. However, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, the waters over which the coastal State is entitled to exercise sovereignty or jurisdiction are limited to waters adjacent to and under its sea territory or its exclusive economic zone.
Bearing this in mind, the territory of Western Sahara is not part of the territory of the Kingdom of Morocco; the waters adjacent to the territory of Western Sahara do not fall within the Moroccan fishing zone covered by this agreement, as Western Sahara is illegally occupied by Morocco.
Sinn Féin supports Western Saharaʼs struggle for self-determination and we oppose any economic agreement between the EU and Morocco that compromises the resources of the Saharawi people and their exploitation under Moroccoʼs illegal occupation. For these reasons we voted against this agreement.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista