Jorgo CHATZIMARKAKIS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Saksa)

Puheenjohtaja 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talousarvion valvontavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamisesta  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO elintarvikekriisistä, petoksista elintarvikeketjussa ja niiden valvonnasta  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO CARS 2020 -toimintasuunnitelmasta: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto oikeustiedon opetuksen edistämiseen  
- P7_DCL(2013)0013 - Rauennut  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 58 - 10-12-2013
Kirjallinen kannanotto lasten suojelemiseen lapsikaappaustapauksissa muun muassa huoltajuuskiistojen yhteydessä  
- P7_DCL(2013)0012 - Rauennut  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 91 - 10-12-2013
Kirjallinen kannanotto työntekijöiden ja palomiesten sankarillisiin ponnistuksiin Fukushiman Daiichin ydinvoimalassa  
- P7_DCL(2011)0023 - Rauennut  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Jättämispäivä : 09-05-2011
Raukeamispäivä : 15-09-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 156 - 16-09-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista