Luis Manuel CAPOULAS SANTOS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugali)

Varapuheenjohtaja 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalatalousvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012, kaikki pääluokat  
- AGRI_AD(2011)469959 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista  
- AGRI_AD(2011)464723 -  
-
AGRI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto ehdotukseen tunnustaa viininviljely osaksi ihmiskunnan aineetonta kulttuuriperintöä  
- P7_DCL(2013)0009 - Rauennut  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Jättämispäivä : 20-05-2013
Raukeamispäivä : 20-08-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 132 - 20-08-2013
Kirjallinen kannanotto Euroopan viinimatkailun teemavuoden julistamiseen  
- P7_DCL(2009)0062 - Rauennut  
Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Jättämispäivä : 11-11-2009
Raukeamispäivä : 25-02-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 90 - 26-02-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista