Anneli JÄÄTTEENMÄKI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Suomen Keskusta (Suomi)

Varapuheenjohtaja 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 28-11-2006 / 13-07-2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu)  
- AFCO_AD(2009)414178 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistamisen osalta  
- IMCO_AD(2006)376323 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista  
- FEMM_AD(2006)371748 -  
-
FEMM 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 133 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.

Yhteystiedot