Anneli JÄÄTTEENMÄKI : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 183 artikla

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 

Äänestin tekijänoikeusdirektiivin puolesta.
Direktiivi edistää tekijöiden mahdollisuuksia neuvotella töidensä hyödyntämisestä ja niistä kertyvien tuottojen oikeudenmukaisemmasta jakamisesta tekijöiden ja verkkoalustojen kesken. Tällä hetkellä suuret verkkoalustat saavat kaupallisen hyödyn muiden tekemästä luovasta työstä. Direktiivillä puututaan vain teosten hyödyntämiseen kaupallisessa tarkoituksessa.
Luovan alan tekijät ansaitsevat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)  
 

Äänestin esitykseen sisältyvää lapsitakuuta vastaan. Esityksen 5,9 miljardia euroa ei riitä alkuunkaan näiden palvelujen tuottamiseen eri jäsenvaltioissa. Lapsitakuun yhteydessä usein mainitut koulutus, lasten päivähoito, asumisasiat ja ravinto ovat perustavanlaatuisia lapsen hyvän elämän edellytyksiä ja niitä tulee edistää. Nämä asiat kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Jäsenvaltioiden tulee itse varata riittävät varat lasten yhtenäisten mahdollisuuksien turvaamiseen. Vastuuta ei pidä yrittää siirtää EU:lle.

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)  
 

Pienemmät päästöt merkitsevät parempaa ilmanlaatua ja parempi ilmanlaatu on meidän kaikkien etumme. Puhdas ilma kuuluu kaikille. Autonvalmistajien on osallistuttava ilmastotalkoisiin yhtä lailla kuin muidenkin teollisuusalojen.
Ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutukset ovat merkittävin syy pienentää autojen päästöjä, mutta lisäksi on tärkeää, että eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukyky paranee. Esimerkiksi Kiinan panostukset sähköautoiluun ja akkuteollisuuteen etenevät suurin harppauksin. Meidän on pysyttävä kilpailussa mukana.
Olisin toivonut vielä kunnianhimoisempia päästörajoja uusille automalleille, mutta parlamentin hyväksymä kanta on selkeä parannus komission esitykseen. On tärkeää, että päästörajojen ohjausvaikutus vähentää polttoaineen kulutusta ja yksityisautoilijan autonpitokustannukset kevenevät.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma (A8-0258/2018 - Rebecca Harms)  
 

Äänestin ydinvoima-alan tutkimuksen puolesta. Kysymys on tutkimuksesta ja tutkimuksen vapaudesta.
Päätös ydinvoiman käytöstä on erillinen asia. Päätökset tehdään jokaisessa jäsenmaassa itsenäisesti. Suhtaudun kielteisesti ydinvoimaan.
Olen tyytyväinen siitä, että Suomessa ydinjätehuolto hoidetaan vastuullisesti. Loppusijoitusvarat kerätään jo tuotantovaiheessa osana sähkön hintaa ja loppusijoitusluolasto Olkiluodossa valmistuu suunnitelmien mukaisesti 2020-luvulla.
Vaikka uusia ydinvoimaloita ei rakennettaisikaan, jokainen ydinvoimamaa joutuu ratkaisemaan loppusijoituksen haasteet. Suomella on paljon annettavaa tähän.
Kannatan ITER-hanketta. Fuusiovoiman valjastaminen energiantuotantoon on vielä hyvin kaukana, mutta onnistuessaan hanke olisi valtava edistysaskel puhtaan energian tuotantoon ja osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hankkeessa saadaan joka tapauksessa valtava määrä kansainvälistä tutkimustietoa fuusioenergiasta.

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)  
 

Äänestin kuljettajien parempien työolojen ja nykyistä parempien yhteisten eurooppalaisten sääntöjen puolesta. Liikennevaliokunnassa neuvoteltu kompromissi olisi ollut toimiva kokonaisuus, joka olisi ottanut tasapuolisesti huomioon eri osapuolten intressit.
Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi sopii erittäin huonosti kansainvälisen maantieliikenteen sääntelyyn, koska kuljettajat työskentelevät jatkuvasti useissa eri jäsenmaissa. Toivon, että jatkoneuvotteluissa valiokunnan tekemä mittava pohjatyö tulee huomioitua ja että pääsemme aikanaan äänestämään hyvästä kompromissista.

Ilmastodiplomatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)  
 

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä kuten kuivuutta, tulvia ja rankkasateita. Se uhkaa ihmisten elinkeinoja ja kasvattaa väkivaltaisten konfliktien synnyn riskiä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat myös merkittävä taustatekijä muuttoliikkeelle. Näistä syistä äänestin ilmastodiplomatiamietinnön puolesta.
Ilmastopakolaisuus on kasvava ilmiö. Siksi sille on luotava YK:n puitteissa yleisesti hyväksytty määritelmä. Emme voi sulkea silmiämme.
Ilmastopolitiikkaa ei saa rajata omaksi alakseen vailla vuorovaikutusta muiden alojen kanssa. Sen täytyy näkyä vahvasti erityisesti unionin ulkopolitiikassa ja suhteissa muuhun maailmaan.
EU:n ilmasto-, ulko-, maahanmuutto-, energia- ja kauppapolitiikkojen on kuljettava linjassa kohti samoja tavoitteita, kohti vähähiilistä, vaurasta ja turvallista tulevaisuutta. Muuten tuhlaamme voimavaroja toinen toisensa tyhjiksi tekeviin toimenpiteisiin.

Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (B8-0217/2018)  
 

Eurooppa on maailman suurin kosmeettisten valmisteiden markkina-alue, ja kosmetiikka-ala on merkittävä työllistäjä. EU:lla on suuri vastuu suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä edistää eläinten hyvinvointia. Se kuuluu EU:n arvoihin.
Eläinkokeet valmiiden kosmeettisten valmisteiden ja kosmeettisten ainesosien osalta ovat olleet jo vuosia kiellettyjä EU:ssa. Näin pitää tietysti ollakin. Kosmetiikkasektori Euroopassa on eläinkoekiellosta huolimatta menestyvä.
Yhä edelleen noin 80 prosenttia maailman maista kuitenkin sallii eläinkokeet kosmetiikka-alalla. EU:n on toimittava vahvemmin ja aktiivisemmin saadakseen aikaan kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto. Eläinten ei saa antaa kärsiä ihmisten turhamaisuuden vuoksi.
Ulkosuhteissaan EU:n on edistettävä korkeampia eläinten hyvinvointia koskevia standardeja. Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien alalla. Sekä EU:n että jäsenmaiden pitää pyrkiä päättäväisesti muodostamaan vahva ja laaja yhteenliittymä tukemaan yleistä eläinkoekieltoa kosmeettisten valmisteiden alalla. Aihe on nostettava keskustelupöydille sekä kahdenvälisissä neuvotteluissa että YK:ssa.

Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (B8-0190/2018)  
 

Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva koulutus on yksi toimivan yhteiskunnan peruspilareista.
Bolognan prosessin tarkoituksena on edistää ympäri Eurooppaa toimivaa korkeakoulutusaluetta.
Eri maiden korkeakoulujärjestelmien vaatimusten yhdenmukaistaminen on tärkeää koulutuksen houkuttelevuuden, paremman työllisyyden ja eurooppalaisen koulutuksen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.
Opiskelijoiden liikkuvuuden lisääminen ja yhteiset tutkintotodistukset ovat Bolognan prosessin suurimpia saavutuksia.
Bolognan prosessi helpottaa merkittävästi opiskelijoiden mahdollisuutta kansainvälistyä opintojen aikana ja vaikuttaa myönteisesti mahdollisuuksiin työskennellä eri maissa valmistumisen jälkeen.
Tulevaisuudessa on kiinnitettävä enemmän huomiota Bolognan prosessin tasapuolisempaan toteuttamiseen eri alueilla. Bolognan prosessia on edelleen hyödyllistä ja tarpeellista jatkaa.

Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (A8-0262/2017 - Norbert Lins)  
 

Olen huojentunut siitä, että lopullinen LULUCF-asetus ottaa huomioon Suomen kaltaisten metsäisten maiden korkean hiilensidontakyvyn.
On reilua, että kansallisten hiilinielujen perusteella voi saada joustoja muista päästövähennysvelvoitteista, kunhan Pariisin sopimuksen vaatimukset täyttyvät. Jäsenmaiden kohtelu on nyt alkuperäistä esitystä oikeudenmukaisempi, kun tulevaa metsien käyttöä ei sidota menneeseen metsähakkuiden tasoon.
Panostukset biotalouteen ja fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja korvaaminen eri aloilla ovat mahdollisia vain, kun voimme käyttää uusiutuvia raaka-aineitamme. Tämän pitää tietysti tapahtua kestävästi.

Rakennusten energiatehokkuus (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen)  
 

Olen tyytyväinen, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos sai nyt lopullisen hyväksynnän.
Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuvien energialähteiden saaminen osaksi rakennuskantaamme luo työtä ja toimeentuloa.
Kun energiaremonttien yhteydessä tarkastelemme rakennuksia kokonaisuuksina, voimme samalla parantaa sisäilmaa.
Kaikilla pitää olla mahdollisuus terveelliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yhteystiedot