Raül ROMEVA i RUEDA : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 01-02-2012 / 20-03-2013 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 21-03-2013 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Iniciativa per Catalunya Verds (Espanja)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalatalousvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 17-04-2013 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona  
- PECH_AD(2011)469875 -  
-
PECH 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO nuorisotyöttömyyden torjunnasta: selviytymiskeinot  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020  
- FEMM_AD(2012)491197 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta  
- FEMM_AD(2012)483748 -  
-
FEMM 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 133 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 131 artikla 131 a artikla, liite II

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto vinttikoirien kidutuksen ja huonon kohtelun välittömään lopettamiseen Euroopassa  
- P7_DCL(2013)0006 - Rauennut  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Jättämispäivä : 15-04-2013
Raukeamispäivä : 15-07-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 221 - 15-07-2013
Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen  
- P7_DCL(2012)0037 - Rauennut  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Jättämispäivä : 19-11-2012
Raukeamispäivä : 19-02-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 287 - 07-02-2013
Kirjallinen kannanotto tuoksuherkkyyden ja sähköyliherkkyyden tunnustamiseen kansainvälisessä tautiluokituksessa (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Rauennut  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 14-06-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 188 - 14-06-2012

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista