Ioannis GKLAVAKIS : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Kreikka)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalatalousvaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta  
- A6-0166/2008 -  
-
AGRI 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisestä vuoteen 2010 mennessä  
- PECH_AD(2007)378750 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi)  
- PECH_AD(2006)368015 -  
-
PECH 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto muuntogeenisistä elintarvikkeista, siemenistä ja rehusta  
- P6_DCL(2006)0014 - Rauennut  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Caroline LUCAS , Ioannis GKLAVAKIS , Thijs BERMAN  
Jättämispäivä : 13-03-2006
Raukeamispäivä : 15-06-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 204 - 15-06-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.