Sharon BOWLES : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Valiokuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista  
- A7-0368/2013 -  
-
ECON 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta  
- ECON_AD(2013)519575 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan  
- ECON_AD(2013)524673 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan  
- ECON_AD(2013)524669 -  
-
ECON 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 2011/35/EY ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta  
- JURI_AD(2013)502043 -  
-
JURI 
LAUSUNTO Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta huolenaiheesta  
- ECON_AD(2012)483705 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta  
- JURI_AD(2011)464948 -  
-
JURI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista