Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Conservative Party
 • syntynyt: 31. tammikuuta 1974, Oxford

Puheenvuorot täysistunnossa

267

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (keskustelu)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(17)

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (keskustelu)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)

04-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-04(21)

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (keskustelu)

18-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-18(3)

CE-merkityt lannoitevalmisteet (keskustelu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Mietinnöt – esittelijänä

4

Mietinnöt – varjoesittelijänä

16

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta

IMCO
06-09-2018 A8-0277/2018

MIETINTÖ vankilajärjestelmistä ja -oloista

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

MIETINTÖ tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

MIETINTÖ verkkoalustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Lausunnot – valmistelijana

4

LAUSUNTO aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

LAUSUNTO aiheesta ”autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU:ssa”

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

LAUSUNTO varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Lausunnot – varjovalmistelijana

25

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

LAUSUNTO vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

LAUSUNTO eurooppalaisesta strategiasta vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

LAUSUNTO aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

14

Päätöslauselmaesitys talidomidin uhrien tukemisesta

12-12-2016 B8-1341/2016

Päätöslauselmaesitys viittomakielistä ja koulutetuista viittomakielen tulkeista

16-11-2016 B8-1230/2016

Päätöslauselmaesitys transatlanttisista tietovirroista

23-05-2016 B8-0643/2016

Yhteinen päätöslauselmaesitys uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Päätöslauselmaesitys eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta

24-11-2015 B8-1283/2015

Päätöslauselmaesitys autoalan päästömittauksista

21-10-2015 B8-1077/2015

Päätöslauselmaesitys muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa

07-09-2015 B8-0833/2015

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto vammaisille henkilöille esteettömien WC-tilojen yleistymistä EU:ssa koskevan kehityksen tukemiseen

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Rauennut

Tarkempia tietoja

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 124 - 28-07-2016

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Kirjalliset kysymykset

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Komissio

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komissio

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Komissio

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komissio

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komissio

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komissio

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komissio

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komissio

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komissio

Suulliset kysymykset

5

Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen

27-09-2017 O-000075/2017 Komissio

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

10-01-2017 O-000003/2017 Komissio

Saksan minimipalkkalaki

24-05-2016 O-000081/2016 Komissio

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

05-05-2015 O-000046/2015 Komissio

EU:n maatalouden innovointijärjestelmät

30-04-2015 O-000045/2015 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

6

 

Vastalause komission delegoituun asetukseen kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels