Victor BOŞTINARU : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Romania)

Varapuheenjohtaja 

 • 17-09-2009 / 14-02-2012 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Aluekehitysvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Aluekehitysvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta
 • 14-02-2012 / 15-02-2012 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 15-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 16-09-2009 / 06-04-2011 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015  
- PETI_AD(2012)486080 -  
-
PETI 
LAUSUNTO Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta  
- REGI_AD(2010)450846 -  
-
REGI 
LAUSUNTO biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta  
- PETI_AD(2010)438222 -  
-
PETI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta  
- PETI_AD(2013)507937 -  
-
PETI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä  
- REGI_AD(2012)491329 -  
-
REGI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto oikeustiedon opetuksen edistämiseen  
- P7_DCL(2013)0013 - Rauennut  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 58 - 10-12-2013
Kirjallinen kannanotto lasten suojelemiseen lapsikaappaustapauksissa muun muassa huoltajuuskiistojen yhteydessä  
- P7_DCL(2013)0012 - Rauennut  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 91 - 10-12-2013

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista