Victor BOŞTINARU : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – Komissio  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
LAUSUNTO EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
LAUSUNTO uusiutuvan energian tilannekatsauksesta  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto unionin itäisten alueiden strategisen Via Karpatia -liikennereitin rakentamiseen  
- P8_DCL(2016)0019 - Rauennut  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Jättämispäivä : 07-03-2016
Raukeamispäivä : 07-06-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 08-06-2016
Kirjallinen kannanotto EU:ssa olevaan Karpaattien alueeseen  
- P8_DCL(2015)0073 - Rauennut  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Jättämispäivä : 14-12-2015
Raukeamispäivä : 14-03-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 47 - 15-03-2016
Kirjallinen kannanotto EU:n makroalueellisten strategioiden tehokkaampaan ja paremmin koordinoituun täytäntöönpanoon  
- P8_DCL(2015)0016 - Rauennut  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Jättämispäivä : 27-04-2015
Raukeamispäivä : 27-07-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 79 - 28-07-2015

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista