• Andi   CRISTEA  

Andi CRISTEA : Kirjalliset äänestysselitykset - Kahdeksas vaalikausi 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) RO  
 

Prin votul exprimat, consider că punerea în aplicare efectivă a mecanismului transfrontalier european poate fi fezabilă numai dacă toate statele membre și toate autoritățile competente din statele membre valorifică oportunitatea de a soluționa obstacolele juridice și administrative prin colaborare, în spiritul bunei cooperări și al bunei vecinătăți. Caracterul voluntar al Mecanismului transfrontalier european va contribui la valorificarea deplină a potențialului regiunilor frontaliere europene.

Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) RO  
 

Scopul acestui acord este de a încuraja cooperarea în domeniul combaterii criminalității grave, în special a criminalității organizate și a terorismului. Georgia rămâne o țară de tranzit pentru diverse mărfuri ilicite traficate către UE, în special droguri. Georgia a fost utilizată tot mai mult pentru spălarea veniturilor obținute în mod ilicit generate de diferite GCO în UE și în afara UE și a devenit o țară de tranzit pentru venituri spălate provenite din săvârșirea de infracțiuni. Din acest motiv, un astfel de acord poate încuraja o mai bună cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și este în interesul Georgiei și al statelor membre ale UE, întrucât crima organizată este o problemă transnațională. Un astfel de acord este binevenit și în domeniul cooperării judiciare, având în vedere un acord deja existent dintre Europol și Georgia din 2017 privind cooperarea polițienească.
Am votat proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului în ceea ce privește proiectul de acord privind cooperarea între Eurojust și Georgia, deoarece o astfel de cooperare va ajuta autoritățile georgiene să asigure îndeplinirea continuă a obligațiilor care le revin, precum și angajamentul lor ferm de a preveni și combate criminalitatea organizată.

Terveysteknologian arviointi (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) RO  
 

Propunerea prezentată de Comisie este oportună și prezintă o valoare adăugată ridicată pentru UE. Aceasta marchează o nouă etapă către o mai mare integrare a UE într-un domeniu atât de important cum este sănătatea. Scopul fundamental al propunerii este să introducă evaluarea clinică comună a tehnologiilor medicale la nivelul UE.
Cetățenii europeni acordă o mare importanță sănătății, iar îmbunătățirea sănătății cetățenilor trebuie să reprezinte o prioritate politică a UE, în toate acțiunile sale, dar în special în domeniile care au un impact specific asupra sănătății.
Am votat pentru o evaluare la nivelul UE a valorii terapeutice adăugate a tehnologiilor medicale și armonizarea criteriilor din cadrul evaluărilor clinice ale medicamentelor, pentru îmbunătățirea nivelului dovezilor clinice, încurajarea inovării de calitate și identificarea tehnologiilor cu valoare adăugată autentică. De asemenea, o mai bună cercetare și inovare și eliminarea suprapunerilor inutile ar trebui să aibă drept rezultat o creștere a competitivității industriei farmaceutice europene.

Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet (A8-0198/2018 - Franck Proust) RO  
 

Am votat pentru crearea unui mecanism pentru schimbul de informații la nivel european. Forța Uniunii Europene în alte domenii rezultă din calitatea informațiilor colectate. Contactele dintre statele membre și investitori vor fi mai regulate și vor clădi încrederea datorită acestei transparențe.
Statul membru, care rămâne suveran în ceea ce privește investițiile de pe teritoriul său, poate astfel utiliza, după cum consideră necesar, informațiile, cunoștințele, întrebările sau analizele statelor membre și/sau ale Comisiei, pentru a-și lua în mod suveran propria decizie de a autoriza, de a interzice sau, mai ales, de a modula investiția prin măsuri tranzitorii sau de însoțire.
Unele state membre nu dispun de acest mecanism și propunerea nu le obligă să creeze unul. Totuși, trebuie luate măsuri pentru a facilita schimbul de informații în cadrul sistemului, iar existența unui astfel de mecanism poate fi considerată o valoare adăugată.

Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) RO  
 

Obiectivul propunerii este să extindă sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor la circulația în interiorul UE a produselor accizabile eliberate pentru consum, pentru a simplifica procedura aplicabilă unei astfel de circulații și pentru a permite o monitorizare adecvată a acesteia și pentru a oferi o bază pentru guvernanța viitoarelor automatizări ale proceselor definite de legislația Uniunii referitoare la accize, în cazul în care se consideră că sunt benefice astfel de automatizări.
Am votat modificările ce vizează majoritatea dispozițiilor din decizie, astfel încât decizia să fie formulată în termeni mai generali pentru a putea fi posibilă automatizarea oricărei proceduri utilizate pentru circulația și controlul produselor supuse accizelor.

Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) RO  
 

Evaluarea la jumătatea perioadei a demonstrat că, în general, programul Pericles 2020 își îndeplinește obiectivele. Au fost exprimate preocupări cu privire la neparticiparea la program a autorităților naționale competente, deoarece, în practică, de activitățile acestuia beneficiază în principal autoritățile franceze, spaniole și italiene. Participarea autorităților naționale competente din statele membre poate fi îmbunătățită prin implicarea lor mai puternică în elaborarea programelor de lucru anuale.
Am votat pentru o serie de indicatori care evaluează direct eficacitatea activităților programului.

Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus (A8-0022/2019 - Karima Delli) RO  
 

Tratatul de instituire a Comunității transporturilor (TCT) își propune să adopte o abordare mai cuprinzătoare în materie de cooperare, care să implice alte politici de transport și domenii conexe transporturilor. Tratatul urmărește crearea unei comunități a transporturilor în sectorul transportului rutier, feroviar, maritim și pe căile navigabile interioare, precum și dezvoltarea rețelei de transport dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, denumită „Comunitatea transporturilor”. Comunitatea transporturilor se bazează pe integrarea treptată a piețelor de transport din Balcanii de Sud-Vest în piața transporturilor din Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul standardelor tehnice, al interoperabilității, al siguranței, al securității, al gestionării traficului, al politicii sociale, al achizițiilor publice și al mediului, pentru toate modurile de transport cu excepția celui aerian.
Am votat pentru TCT, care este benefic procesului de aderare din Balcanii de Vest și stimulează cooperarea regională și procesul de reformă în contextul inițiativei Grupului celor șase din Balcanii de Vest, precum și implementarea TEN-T extinsă la Balcanii de Vest.

Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) RO  
 

Prezentul raport are scopul de a sintetiza temele care urmează a fi discutate cu privire la problemele viitoare, precum și de a orienta și clarifica perspectivele integrării europene în perioada premergătoare alegerilor din 2019. Acest raport dorește să definească problemele, să descrie provocările și să ofere direcțiile pe care vor trebui să le abordeze politica europeană și noii reprezentanți care vor ieși învingători în urma viitoarelor alegeri.
Am votat pentru stabilirea unei agende politice europene bazate pe mesajele multiple care au fost prezentate și în diversele rapoarte, declarații și propuneri pe care diferitele instituții europene și conducătorii de prim rang ai statelor membre le-au exprimat în ultimele luni și care, în general, urmăresc să transforme Europa într-o putere geopolitică, comercială, climatică, economică, alimentară și diplomatică.

EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) RO  
 

Sectorul pescuitului de ton din Uniune are un interes puternic să își desfășoare activitatea în Côte d’Ivoire și reînnoirea protocolului ar contribui la consolidarea capacităților de monitorizare, de control și de supraveghere și la îmbunătățirea guvernanței activităților de pescuit din regiune.
Obiectivul principal al noului protocol este să ofere posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele Republicii Côte d’Ivoire, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic. Noul protocol va permite Uniunii Europene și Republicii Côte d’Ivoire să colaboreze mai strâns în vederea promovării unei exploatări sustenabile a resurselor piscicole din apele Republicii Côte d’Ivoire și a sprijinirii eforturilor Republicii Côte d’Ivoire de a-și dezvolta economia albastră, în interesul ambelor părți.
Am votat încheierea prezentului protocol, având în vedere că acesta are o mare importanță, atât pentru Côte d’Ivoire, cât și pentru flotele UE care își desfășoară activitatea în apele acestei țări.

EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (A8-0027/2019 - Alain Cadec) RO  
 

Sectorul pescuitului și de prelucrare a fructelor de mare este principalul sector care furnizează locuri de muncă în teritoriu și este primul sector de export. Este unul dintre sectoarele cu un potențial ridicat de creștere și de ocupare a forței de muncă în Sahara Occidentală.
În aplicarea dispozițiilor protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între UE și Maroc privind sprijinul sectorial, Uniunea a finanțat un număr mare de activități, cum ar fi construirea de infrastructuri și de echipamente pentru îmbunătățirea competitivității și a ocupării forței de muncă în sectorul de prelucrare a produselor pescărești.
Am votat ca navele Uniunii să poată captura numai excedentul de captură admisibilă în conformitate cu articolul 62 alineatele (2) și (3) din UNCLOS și cele doua părți să coopereze pentru monitorizarea stării resurselor din zona de pescuit. În acest sens, se stabilește o reuniune științifică anuală comună, care urmează să fie ținută alternativ în Uniune și în Maroc.
Pe baza concluziilor reuniunii științifice și a celor mai bune avize științifice disponibile, părțile adoptă de comun acord măsuri pentru a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole.

Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) RO  
 

Prezentul acord are un dublu obiectiv: cel de a explora în continuare și de a înțelege mai bine biodiversitatea și ecosistemul din zona centrală a Oceanului Arctic, precum și cel de a combate și preveni pescuitul INN în zona respectiva.
Am votat prezentul acord deoarece va ajuta UE să își promoveze și să își protejeze obiectivele de mediu și va oferi acces la informațiile științifice, la măsurile de gestionare și la toate instrumentele viitoare introduse pentru zona respectivă.

EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) RO  
 

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Republicii Croația, Croația s-a angajat să devină parte la acordurile existente încheiate sau semnate de statele membre și de Uniunea Europeană cu țări terțe. Cu excepția cazului în care acorduri specifice conțin dispoziții contrare, Croația aderă la aceste acorduri existente prin intermediul unor protocoale pe care Consiliul, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, le încheie cu țările terțe în cauză. Am votat aprobarea protocolului, astfel încât Croația să poată deveni pe deplin parte contractantă.

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0310/2018 - Alain Cadec) RO  
 

Salut activitatea Comisiei în elaborarea unor planuri multianuale pentru gestionarea regionalizată din sectorul pescuitului și conservarea resurselor de pescuit. Planurile pentru Marea Baltică și Marea Nordului oferă o bună bază de referință planului multianual de gestionare pentru apele occidentale. Cu toate acestea, sunt necesare unele modificări în comparație cu planul pentru Marea Nordului, cu scopul de a-l adapta la anumite realități instituționale și pentru a ține mai bine seama de anumite caracteristici specifice pentru bazinul maritim în cauză.
Astfel, am votat pentru asigurarea conservării stocurilor în conformitate cu realitățile socio-economice și luarea în considerare a pescuitului recreativ în mod proporțional și echitabil.

Unionin pelastuspalvelumekanismi (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) RO  
 

Pentru ca Uniunea Europeană să poată garanta siguranța cetățenilor săi în caz de dezastre, este important ca aceasta să se bazeze pe un mecanism mai robust, capabil să ofere răspunsuri clare și fiabile.
În ceea ce privește dezvoltarea deplină a mecanismului european de protecție civilă, am votat pentru o capacitate europeană de protecție civilă reală prin achiziționarea de noi mijloace la nivel european, cum ar fi aeronave de combatere a incendiilor, pentru coerența între capacitatea europeană de protecție civilă și celelalte instrumente existente, care vor trebui să se coordoneze cât mai bine cu celelalte instrumente existente ale UE de răspuns la dezastre, cum ar fi instrumentul de ajutor umanitar și pentru o alocare corectă a resurselor.
Este oportun să se creeze un program „Erasmus pentru protecția civilă”, pentru a permite consolidarea cooperării deja existente între statele membre.

Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) RO  
 

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană, potențialul total de reutilizare a apei până în 2025 este de aproximativ 6,6 miliarde m³, față de nivelul actual de 1,1 miliarde m³ pe an. Propunerea Comisiei se limitează la apa recuperată utilizată pentru irigații agricole, întrucât agricultura este unul dintre principalele sectoare în care se utilizează apa, și urmărește, de asemenea, să garanteze că apele uzate recuperate sunt sigure, protejând astfel cetățenii și mediul.
Am votat pentru un regulament de stabilire a unor criterii armonizate la nivelul UE pentru activitățile de reutilizare a apelor uzate urbane, pe care îl consider necesar. Este un instrument util pentru a garanta siguranța și o mai bună răspândire a activităților de recuperare.
Este necesar să se intervină cu unele modificări pentru a clarifica legislația, în special cu privire la definițiile, rolurile și responsabilitățile diferiților actori implicați și cu privire la principalele activități de gestionare a riscurilor. De asemenea, este important să se extindă domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru a include și utilizările în scopuri civile și de mediu, pentru a spori beneficiile rezultate din reutilizarea apei.

Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma (A8-0052/2019 - Nicola Danti) RO  
 

Piața unică a fost și rămâne piatra de temelie a proiectului european, contribuind la obținerea unui nivel înalt de integrare între statele membre, aducând beneficii tangibile întreprinderilor, cetățenilor și consumatorilor în multe moduri, oferindu-le, printre altele, o plajă mai largă de opțiuni și prețuri reduse pe o piață mai competitivă, oportunități de a călători și de a munci pe întregul teritoriu al Uniunii, acces la o piață uriașă pentru întreprinderi și o protecție mai bună a consumatorilor.
Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune un nou program privind piața unică, acesta urmând să reunească într-un singur cadru coerent șase programe de lucru și numeroase acțiuni, inițial separate. Am votat pentru punerea în aplicare și implementarea a diverse activități de sprijin pentru realizarea pieței unice într-un sens mai amplu, pentru îmbunătățirea sinergiilor și a flexibilității și pentru eliminarea suprapunerilor dintre programele UE existente.

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) RO  
 

Prezentul raport privind punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului referitoare la cetățenie vizează evaluarea eficacității conceptelor existente în tratate. Am votat pentru o serie de recomandări adresate instituțiilor europene în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a acestora, precum și a domeniului de aplicare și a eficacității acestora, pentru a reduce decalajul dintre procesul de integrare europeană și potențialul oferit de cetățenia europeană.

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) RO  
 

Uniunea are un interes major să pună în aplicare cooperarea consolidată în anumite domenii în care UE nu deține competențe exclusive, cu scopul de a avansa proiectul european și de a facilita viața cetățenilor.
Am votat o serie de recomandări care să contribuie la punerea în aplicare fără probleme și efectivă a cooperării consolidate.

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) RO  
 

Controlul asupra organismelor UE reprezintă unul dintre rolurile Parlamentului European și răspunderea Comisiei în fața Parlamentului este un principiu de bază al funcționării UE și al controlului democratic intern.
Am votat pentru ca instrumentele care trag Comisia la răspundere și cele pentru supravegherea direcției să fie combinate pentru a maximiza eficacitatea ambelor instrumente. Este importantă garantarea, consolidarea și întărirea puterilor legislative și a drepturilor de control ale Parlamentului, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin utilizarea temeiului juridic corespunzător de către Comisie, iar Parlamentul trebuie să își reformeze metodele de lucru pentru a-și exercita funcțiile de control politic asupra Comisiei cu mai multă vigoare.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) RO  
 

În pofida progreselor relevante înregistrate de instituțiile UE în ceea ce privește integrarea Cartei în procesele legislative și decizionale, ea pare să fie în continuare un instrument insuficient evaluat, neexploatat la potențialul maxim, tendința generală fiind de a se concentra mai degrabă pe evitarea încălcării, decât pe valorificarea la maximum a potențialului său.
Am votat pentru a fi recunoscute numeroasele măsuri importante luate de instituțiile UE pentru a integra Carta în procesele legislative și decizionale ale UE. Este important ca toate propunerile de acte legislative ale Uniunii să respecte drepturile fundamentale consacrate în Cartă.
Am votat pentru posibilitatea de a prevedea forme îmbunătățite de consultare, evaluări ale impactului, inclusiv evaluări specifice ale impactului asupra genului, precum și control juridic, cu implicarea unor experți independenți în drepturile fundamentale. Comisia trebuie să promoveze o cooperare structurată și reglementată cu organisme din domeniul drepturilor omului, cum ar fi FRA, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și organismele relevante ale Consiliului Europei și ale Organizației Națiunilor Unite, precum și organizațiile societății civile care își desfășoară activitatea în acest domeniu, ori de câte ori un dosar legislativ ar putea promova sau afecta în mod negativ drepturile fundamentale.