Heide RÜHLE : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 16-09-2009 / 22-03-2011 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Aluekehitysvaliokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Aluekehitysvaliokunta
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä  
- REGI_AD(2012)496425 -  
-
REGI 
LAUSUNTO parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 – kaikki pääluokat  
- IMCO_AD(2010)445757 -  
-
IMCO 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin  
- IMCO_AD(2014)519553 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä  
- IMCO_AD(2013)510696 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat  
- IMCO_AD(2013)513161 -  
-
IMCO 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto toissijaisuus- ja monimuotoisuusperiaatteiden soveltamiseen määriteltäessä jäsenvaltioiden sosiaalisen asuntotarjonnan erityisiä tehtäviä  
- P7_DCL(2010)0085 - Rauennut  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Jättämispäivä : 10-11-2010
Raukeamispäivä : 17-02-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 164 - 17-02-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista