Alejandro CERCAS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Espanja)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten  
- EMPL_AD(2011)464974 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista  
- EMPL_AD(2010)439114 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan komission vammaisasioiden linjan perustamiseen  
- P7_DCL(2014)0007 - Rauennut  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 125 - 17-04-2014
Kirjallinen kannanotto Eurooppa-päivän viettämistä kaikissa jäsenvaltioissa koskevien yhteisten käytäntöjen laatimiseen  
- P7_DCL(2013)0021 - Rauennut  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Jättämispäivä : 21-10-2013
Raukeamispäivä : 21-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 77 - 23-01-2014
Kirjallinen kannanotto pelastustoimen ammattien vaarallisuuden tunnustamiseen ja eurooppalaisen säännöstön laatimiseen  
- P7_DCL(2010)0015 - Rauennut  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Jättämispäivä : 24-03-2010
Raukeamispäivä : 08-07-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 08-07-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista