Charles TANNOCK : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 28-09-2009 / 18-01-2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO kansainvälisen yhteisön ponnisteluista Etelä-Sudanin kehityksen ja valtiorakenteiden kehittämisen alalla  
- AFET_AD(2013)514819 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi  
- AFET_AD(2013)504204 -  
-
AFET 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
LAUSUNTO yritysten yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen  
- AFET_AD(2012)496506 -  
-
AFET 
LAUSUNTO yritysten yhteiskuntavastuusta: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu  
- AFET_AD(2012)496505 -  
-
AFET 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Kyproksen kateissa olevien henkilöiden komitean työhön  
- P7_DCL(2011)0010 - Hyväksytty  
Marina YANNAKOUDAKIS , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Charles TANNOCK , Cecilia WIKSTRÖM  
Jättämispäivä : 07-03-2011
Raukeamispäivä : 09-06-2011
Hyväksymispäivä : 09-06-2011
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2011)0274
Allekirjoittajien lukumäärä : 410 - 09-06-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin