Jean LAMBERT : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten  
- EMPL_AD(2017)597413 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO vaatetusalaa koskevasta EU:n lippulaiva-aloitteesta  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (B8-0676/2017, B8-0677/2017) EN  
 

I abstained on the vote on ‘sufficient progress’ but voted for the final resolution as it contains important principles for the second stage of negotiations for leaving the EU.
I would have wanted greater progress on citizens’ rights, negotiated in a spirit of generosity and not only reciprocity. That may be ambitious in the light of the British Prime Minister’s obsession with reducing immigration and her creation of a hostile environment policy. I believe we should put the interests of individual citizens and their families first. We should improve the rights of UK citizens in terms of entry of non-UK spouses, for example, rather than lowering the entitlements of EU27 nationals. I remain to be convinced that the future of carers and others who may be viewed as ‘economically inactive’ is secure: nor am I convinced that treating UK nationals currently resident in the EU27 as third-country nationals will be as positive as the Commission suggests. I am pleased that the resolution recognises that more needs to achieved on citizens’ rights.
On the Irish border issue, I believe the principles are sound but that the British Government wants two mutually exclusive results that are of constitutional significance for the UK.

Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin täytäntöönpan (B8-0273/2017) EN  
 

We need to be very clear today that any granting of GSP+ to Sri Lanka should not be seen as a reward but as a mutual commitment: the EU offers certain trade benefits designed to help the country’s development, in exchange, the Government of Sri Lanka undertakes to improve implementation of the 27 International Conventions it has ratified in the areas of labour rights, environmental protection, human and civil rights – these are international norms which will do much to improve the daily lives of all living in Sri Lanka, not least through the improvement of the justice system.
After much consideration, I have voted against today’s proposal for rejection of GSP+. This is not because I believe all is well in the country – I know it is not: much needs to be done in terms of reconciliation and a post-conflict political settlement, among other changes. But I do want an ongoing process designed to ensure the delivery of genuine implementation because I am not naive about Government promises. GSP+ gives us a framework where, if one party does not deliver, the other can call time on the deal – as Sri Lanka understands.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto EU:n liittymiseen lapsen oikeuksista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen  
- P8_DCL(2016)0135 - Rauennut  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 120 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto neurologisista oireista ja kroonisista kivuista kärsivien henkilöiden työllistymiseen  
- P8_DCL(2016)0112 - Rauennut  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto vankilassa olevien vanhempien lasten suojelemiseen  
- P8_DCL(2016)0084 - Rauennut  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 276 - 13-12-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin