Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
 • Jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Labour Party

Puheenvuorot täysistunnossa

766

Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteet vuosiksi 2017–2020 (keskustelu)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

EU:n poliittiset suhteet ASEANiin (lyhyt esittely)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Rakennusten paloturvallisuus (keskustelu)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Pohjois-Korean tilanne (keskustelu)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Pohjois-Korean tilanne (keskustelu) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

EU:n poliittiset suhteet Intiaan (lyhyt esittely)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa (keskustelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Mietinnöt – varjoesittelijänä

5

Lausunnot esittelijänä

2

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

LAUSUNTO monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Lausunnot varjoesittelijänä

3

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Päätöslauselmaesitykset

177

Yhteinen päätöslauselmaesitys Myanmarista ja erityisesti rohingyojen tilanteesta

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Päätöslauselmaesitys kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä

15-05-2017 B8-0346/2017

Päätöslauselmaesitys Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

15-05-2017 B8-0331/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys Bangladeshista ja lapsiavioliitoista

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Filippiineistä ja senaattori Leila M. De Liman tapauksesta

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Kirjalliset kannanotot

9

Kirjallinen kannanotto Odysseus-ohjelman tukemiseen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun uudelleen käynnistämiseksi

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Rauennut

Tarkempia tietoja

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 91 - 04-01-2017

Kirjallinen kannanotto rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua EU-direktiiviä koskevan kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Rauennut

Tarkempia tietoja

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Jättämispäivä : 09-05-2016
Raukeamispäivä : 09-08-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 64 - 28-07-2016

Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 310 - 28-07-2016

Kirjallinen kannanotto Euroopan dementiastrategian priorisointiin

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Rauennut

Tarkempia tietoja

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 139 - 12-07-2016

Kirjallinen kannanotto maailman nälkäindeksin haasteiden ratkaisemiseen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Rauennut

Tarkempia tietoja

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Jättämispäivä : 24-02-2016
Raukeamispäivä : 24-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 25-05-2016

Kirjallinen kannanotto metsästysmuistoiksi metsästämiseen

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Rauennut

Tarkempia tietoja

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Jättämispäivä : 18-01-2016
Raukeamispäivä : 18-04-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 134 - 19-04-2016

Kirjallinen kannanotto myymättä jääneen syömäkelpoisen ruoan lahjoittamiseen hyväntekeväisyyteen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Päätetyt enemmistön päätöksellä

Tarkempia tietoja

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Jättämispäivä : 14-10-2015
Raukeamispäivä : 14-01-2016
Hyväksymispäivä : 14-01-2016
Allekirjoittajien nimet julkaistaan 18-01-2016 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 01
Allekirjoittajien lukumäärä : 388 - 15-01-2016

Kirjallinen kannanotto vammaisten avohuollon edistämiseen EU:ssa

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Rauennut

Tarkempia tietoja

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Jättämispäivä : 25-03-2015
Raukeamispäivä : 25-06-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 128 - 26-06-2015

Kirjallinen kannanotto vammaisten lasten iltapäivähoitopaikkojen puutteeseen EU:ssa

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Rauennut

Tarkempia tietoja

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Jättämispäivä : 09-03-2015
Raukeamispäivä : 09-06-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 175 - 10-06-2015

Parlamentin kysymykset

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komissio

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komissio

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komissio

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komissio

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komissio

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komissio

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komissio

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komissio

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Neuvosto

Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista koskeva EU:n kielto

16-05-2017 O-000042/2017 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

54

 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamiseksi (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Akryloyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

EU:n poliittiset suhteet Intiaan (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Lisätalousarvioesitys nro 3/2017: nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukot (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens at the global arms race and at military approaches to solving political conflicts. EU Member States are violating the EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users. Only 20 Member States fully reported on their arms exports.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels