Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
 • Jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Labour Party

Puheenvuorot täysistunnossa

775

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.1)

Natsi- ja fasistisymboleja ja -iskulauseita koskeva EU:n laajuinen kielto (keskustelu)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

Rohingya-väestön tilanne (keskustelu)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine El Abidinen tapaus

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Mietinnöt – varjoesittelijänä

5

Lausunnot esittelijänä

2

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

LAUSUNTO monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Lausunnot varjoesittelijänä

3

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Päätöslauselmaesitykset

181

Yhteinen päätöslauselmaesitys sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla

10-11-2017 B8-0596/2017

Päätöslauselmaesitys seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa

24-10-2017 B8-0578/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys Myanmarista ja erityisesti rohingyojen tilanteesta

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Päätöslauselmaesitys kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä

15-05-2017 B8-0346/2017

Kirjalliset kannanotot

9

Kirjallinen kannanotto Odysseus-ohjelman tukemiseen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun uudelleen käynnistämiseksi

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Rauennut

Tarkempia tietoja

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 91 - 04-01-2017

Kirjallinen kannanotto rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua EU-direktiiviä koskevan kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Rauennut

Tarkempia tietoja

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Jättämispäivä : 09-05-2016
Raukeamispäivä : 09-08-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 64 - 28-07-2016

Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 310 - 28-07-2016

Kirjallinen kannanotto Euroopan dementiastrategian priorisointiin

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Rauennut

Tarkempia tietoja

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 139 - 12-07-2016

Kirjallinen kannanotto maailman nälkäindeksin haasteiden ratkaisemiseen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Rauennut

Tarkempia tietoja

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Jättämispäivä : 24-02-2016
Raukeamispäivä : 24-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 25-05-2016

Kirjallinen kannanotto metsästysmuistoiksi metsästämiseen

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Rauennut

Tarkempia tietoja

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Jättämispäivä : 18-01-2016
Raukeamispäivä : 18-04-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 134 - 19-04-2016

Kirjallinen kannanotto myymättä jääneen syömäkelpoisen ruoan lahjoittamiseen hyväntekeväisyyteen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Päätetyt enemmistön päätöksellä

Tarkempia tietoja

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Jättämispäivä : 14-10-2015
Raukeamispäivä : 14-01-2016
Hyväksymispäivä : 14-01-2016
Allekirjoittajien nimet julkaistaan 18-01-2016 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 01
Allekirjoittajien lukumäärä : 388 - 15-01-2016

Kirjallinen kannanotto vammaisten avohuollon edistämiseen EU:ssa

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Rauennut

Tarkempia tietoja

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Jättämispäivä : 25-03-2015
Raukeamispäivä : 25-06-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 128 - 26-06-2015

Kirjallinen kannanotto vammaisten lasten iltapäivähoitopaikkojen puutteeseen EU:ssa

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Rauennut

Tarkempia tietoja

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Jättämispäivä : 09-03-2015
Raukeamispäivä : 09-06-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 175 - 10-06-2015

Parlamentin kysymykset

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komissio

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komissio

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komissio

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komissio

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komissio

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komissio

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komissio

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komissio

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komissio

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

91

 

Rohingya-väestön tilanne (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)

14-12-2017

625 000 Rohingya have fled their homes. Nearly half a million of them are in need of health and food assistance, and many of them are children under five. The UN Human Rights chief said last week that the atrocities committed by state forces may amount to genocide.
I voted in favour of this resolution which calls for decisive measures to bring pressure to bear on Myanmar authorities and military to stop the bloodshed and ensure any repatriations happen in a fully informed and voluntary manner, with the rights of Rohingya fully respected.

 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Labour MEPs support this proposal which calls for united, effective action to eradicate sexual abuse and exploitation and, more generally, all sexual crimes against children, and for the full and correct transposition of the Directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography.

 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)

14-12-2017

This report highlights the main activities of the petitions committee which are based on citizens' petitions to the Parliament. The committee has the potential to reconnect institutions and EU citizens by directly involving them and assessing the impact of Community legislation on their everyday lives.

 

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)

14-12-2017

Transport represents almost a quarter of Europe’s greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities. This has an impact on the health of millions of EU citizens and on the environment around us. The adoption of this initiative report calls for a change towards more sustainable modes of transport, a deployment of alternative fuels infrastructure and an ambitious action plan for the market uptake of electric vehicles. A shift to low-emission mobility is a key factor in reaching COP21 goals; this shift requires radical action of users, civil society, social partners, SMEs, start-ups and major corporations. In addition, the European automotive industry must adapt to mobility transition and also ensure socially fair and sustainable production standards

 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

I voted in favour of the resolution on the state of play of negations with the UK to ensure we don't lose the guarantees that have been achieved so far, increasing the risk of a no deal Brexit, which would but be disastrous for all citizens, whether from the EU or the UK.
However, this is not a blank cheque to the UK government.
The resolution makes clear that we will continue to push for greater certainty, and continue to argue citizens’ rights should be protected.
On workers' rights, we will fight to ensure the Tories do not take Britain out of the social chapter, and we will fight to keep other major EU rights such as consumer rights and environmental protections.
Labour will continue to fight for a deal that works for citizens, businesses and safeguards the Good Friday Agreement.

 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)

13-12-2017

I voted in favour of this report which assesses the state of play of the human rights and democracy challenges in third countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming of human rights in the EU’s external policy.

 

Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (A8-0382/2017 - Alyn Smith)

13-12-2017

President, I voted in favour of this report on the situation in Hong Kong 20 years after the handover from the UK.

 

Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi (A8-0374/2017 - Linnéa Engström)

12-12-2017

I voted in favour of this report which sets out a new legislative framework with transparent and harmonised rules for managing fishing authorisations for vessels from the EU fishing in third country waters, and third country vessels fishing in EU waters.

 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen (A8-0258/2017 - Julie Girling)

12-12-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)

12-12-2017

I voted in favour of extending the lifetime and raising the investment target of the European Fund for Strategic Investment. It is a very important tool to tackle the current investment gap in Europe. It supports investment for innovative projects and small businesses. Based on experience and lessons learned, EFSI 2.0 also introduces several technical improvements.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels