Bart STAES : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groen (Belgia)

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talousarvion valvontavaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talousarvion valvontavaliokunta
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä  
- ENVI_AD(2017)595582 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO suosituksista Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta  
- CONT_AD(2015)551899 -  
-
CONT 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä  
- ENVI_AD(2015)541295 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen worden gemaakt met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Klokkenluiders die onregelmatigheden vaststellen of misbruik van de wet in hun baan naar buiten willen brengen, hoeven niets meer te vrezen. Een Europese richtlijn zal hen voortaan beschermen tegen mogelijke vergeldingen.
Het duurde enkele jaren voor deze richtlijn er was, maar de krijtlijnen zijn uitgeschreven door de Verts/ALE-Fractie en de ernstige onthullingen van de laatste jaren (WikiLeaks, LuxLeaks, de Panama Papers...) hebben er vaart achter gezet.
Eens de wet van kracht is, kunnen straffen opgelegd worden aan wie weerwraak wil nemen op klokkenluiders. Zij die melding maken van inbreuken op de EU-wetgeving zijn vrijgesteld van burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid als de openbaarmaking van informatie in het algemeen belang is. De richtlijn definieert het toepassingsgebied, bakent grenzen af ten aanzien van de nationale veiligheid en legt verder duidelijke criteria vast omtrent de procedure voor openbaarmaking.
Het had heel wat voeten in de aarde en de onderhandelingen met de lidstaten en de Raad waren bij momenten hard tegen onzacht, maar de deal die is bereikt getuigt van gezond verstand en komt de democratie en de transparantie van de rechtsstaat alleen maar ten goede.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaiseen hunaja-aamiaiseen ja maailman mehiläispäivään  
- P8_DCL(2016)0033 - Rauennut  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 224 - 12-07-2016
Kirjallinen kannanotto metsästysmuistoiksi metsästämiseen  
- P8_DCL(2016)0003 - Rauennut  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Jättämispäivä : 18-01-2016
Raukeamispäivä : 18-04-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 134 - 19-04-2016
Kirjallinen kannanotto järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan  
- P8_DCL(2015)0044 - Rauennut  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Jättämispäivä : 07-09-2015
Raukeamispäivä : 07-12-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 172 - 08-12-2015

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista