Jan HUITEMA : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Alankomaat)

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Varajäsen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta  
- AGRI_AD(2017)599577 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta  
- AGRI_AD(2015)551862 -  
-
AGRI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 koskevasta täytäntöönpanokertomuksesta  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta  
- ENVI_AD(2018)627841 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (A8-0462/2018 - Richard Corbett) NL  
 

De VVD-delegatie heeft tijdens de stemming over "Amendments to Parliament's Rules of Procedure" per ongeluk tweemaal verkeerd gestemd, over een amendement over transparantie en tijdens de eindstemming. Deze fouten zijn nu hersteld.

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL  
 

De VVD steunt de hoofdlijnen van het verslag over de Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme. Uitgangspunt van het Europese antiterreurbeleid is intensieve samenwerking tussen de nationale inlichtingendiensten en het versterken van bestaande Europese veiligheidsinfrastructuur (agentschappen zoals Europol). Het optuigen van nieuwe Europese instellingen is niet de geijkte weg om de terreurdreiging effectief aan te pakken.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Yhteystiedot