Regina BASTOS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugali)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti)  
- IMCO_AD(2013)516701 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta  
- IMCO_AD(2013)516700 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten  
- FEMM_AD(2013)502102 -  
-
FEMM 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO sosiaalisesta suojelusta kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus  
- IMCO_AD(2012)496509 -  
-
IMCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kotien paloturvallisuuteen  
- P7_DCL(2012)0035 - Rauennut  
Emma McCLARKIN , Regina BASTOS , Dennis de JONG , Robert ROCHEFORT , Marc TARABELLA  
Jättämispäivä : 19-11-2012
Raukeamispäivä : 19-02-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 189 - 20-02-2013
Kirjallinen kannanotto keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatimiseen  
- P7_DCL(2010)0084 - Hyväksytty  
Marc TARABELLA , Regina BASTOS , Pascal CANFIN , Marie-Christine VERGIAT , Renate WEBER  
Jättämispäivä : 10-11-2010
Raukeamispäivä : 10-03-2011
Hyväksymispäivä : 10-03-2011
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2011)0101
Allekirjoittajien lukumäärä : 386 - 10-03-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista