Marita ULVSKOG : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Ruotsi)

Varapuheenjohtaja 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 04-04-2018 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019  
- EMPL_AD(2018)623861 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista  
- EMPL_AD(2018)620889 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: Euroopan komission seitsemäs kertomus  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO suosituksista Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin  
- EMPL_AD(2015)567760 -  
-
EMPL 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Euroopan puolustusrahasto (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV  
 

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista