Cecilia WIKSTRÖM : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalerna (Ruotsi)

Puheenjohtaja 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Vetoomusvaliokunta
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Vetoomusvaliokunta
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Valiokuntien puheenjohtajakokous

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Vetoomusvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Vetoomusvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 23-01-2017 / 31-01-2017 : Valiokuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 09-02-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista vuonna 2017  
- A8-0404/2018 -  
-
PETI 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
LAUSUNTO EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016  
- PETI_AD(2018)616610 -  
-
PETI 
LAUSUNTO Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpanosta  
- PETI_AD(2017)606231 -  
-
PETI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi  
- PETI_AD(2017)595392 -  
-
PETI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta  
- PETI_AD(2017)595393 -  
-
PETI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto erottelun lopettamiseen kouluissa  
- P8_DCL(2015)0060 - Rauennut  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Jättämispäivä : 14-10-2015
Raukeamispäivä : 14-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 79 - 15-01-2016
Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin  
- P8_DCL(2015)0052 - Rauennut  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016
Kirjallinen kannanotto endometrioosin tutkimukseen ja ennaltaehkäisemiseen  
- P8_DCL(2015)0045 - Rauennut  
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Jättämispäivä : 07-09-2015
Raukeamispäivä : 07-12-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 193 - 08-12-2015

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista