Jean-Paul BESSET : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Ranska)

Jäsen 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Aluekehitysvaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Aluekehitysvaliokunta
  • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
  • 19-01-2012 / 26-06-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalatalousvaliokunta

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta  
- PECH_AD(2012)487807 -  
-
PECH 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
LAUSUNTO kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistamisesta ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettamisesta  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen  
- P7_DCL(2010)0071 - Hyväksytty  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Jättämispäivä : 20-09-2010
Raukeamispäivä : 20-12-2010
Hyväksymispäivä : 16-12-2010
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2010)0497
Allekirjoittajien lukumäärä : 423 - 16-12-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista