Elena Oana ANTONESCU : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Romania)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusista psykoaktiivisista aineista  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto allergisista sairauksista aiheutuvan taakan huomioon ottamiseen  
- P7_DCL(2013)0022 - Rauennut  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Jättämispäivä : 21-10-2013
Raukeamispäivä : 21-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 21-01-2014
Kirjallinen kannanotto EU:n terveydenhuoltohenkilöstöön  
- P7_DCL(2010)0040 - Rauennut  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Jättämispäivä : 17-05-2010
Raukeamispäivä : 17-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 182 - 09-09-2010
Kirjallinen kannanotto nuorten viljelijöiden Erasmus-ohjelman perustamiseen  
- P7_DCL(2010)0025 - Rauennut  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Jättämispäivä : 19-04-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 135 - 09-09-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin