Malika BENARAB-ATTOU : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 06-05-2014 : Europe Écologie (Ranska)
 • 07-05-2014 / 30-06-2014 : Nouvelle Donne (Ranska)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta  
- CULT_AD(2012)485908 -  
-
CULT 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta  
- CULT_AD(2012)485907 -  
-
CULT 
LAUSUNTO Euroopan unionin makroaluestrategioiden kehityksestä: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät, erityisesti Välimeren alueella  
- CULT_AD(2012)473865 -  
-
CULT 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO nuorisotyöttömyyden torjunnasta: selviytymiskeinot  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 
LAUSUNTO EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpanosta  
- EMPL_AD(2013)508133 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista